На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  във връзка със Заповед №ОА-396/ 29.08.2018г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:


ОБЯВЯВА КОНКУРС


за длъжността „Главен архитект” при Общинска администрация Ботевград.


1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:


• кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;


• Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;


• Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;


• Специалност „Архитектура“


• Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ


• професионален опит  –  3 /три/ години или придобит минимален ранг за заемане на 


длъжността: IV младши;


2. Допълнителни изисквания и квалификации:


• познания в работата на общинската администрация;


• компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми


• отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителсво, контрол  на дейността по устройство 


на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други  специализирани законови нормативни актове.


• Предимство – професионален опит в общинска администрация


3. Начин на провеждане на конкурса:


• Допускане по документи


• Концепция за стратегическо управление;


Тема на разработката: „Переспективи в градоустройственото развитие и териториално устройственото планиране на гр. Ботевград” - мисия, визия, цели, действия и резултати.


Разработената концепция да бъде разработена до 10 /десет/ страници във формат А4.


• Интервю кандидатите


4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:


• Заявление за участие в конкурса до кмета на община Ботевград - по образец  /Приложение


№ 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ в сградата на Общинска администрация -  Ботевград; 


Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи/:


• Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в 


Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;


• Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно - квалификационна степен;


• Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ притежаването на необходимия стаж за придобиването й.


• Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;


• Автобиография


• Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като


държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;


Концепцията за стратегическо управление на Тема „Переспективи в градоустройственото развитие и териториално устройственото планиране на гр. Ботевград”.


• поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата.


• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка. 


5. Кратко описание на длъжността:


Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ. 


6. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от  530.00лв, като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.


7. Място за подаване на документите за участие:


• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика


за конкурсната длъжност.  


• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния 


етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.


Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.


• Срок за подаване на документите за участие:


14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.


Ден на публикуване 31.08.2018 г.


Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 14.09.2018г.


Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение №13, както и на интернет страницата на Община Ботевград.