Както вече съобщихме, на 16 ноември 2018 година от 17:30 часа се проведе десетото редовно заседание на Общинския съвет.
Днес качваме, с незначителни съкращения /таблиците/, отчета за неговата дейност за времето от 01.01.2018 - 30.06.2018 г.


Настоящият отчет е подготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Периодът, който се разглежда в настоящия отчет е 01.01.2018 г. - 30.06.2018 г. и съдържа следната информация:
 
I. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ
През първото полугодие на 2018 г. Общински съвет - Етрополе е провел 6/шест/редовни заседания. През отчетния период няма промяна в състава на Общинския съвет.
Всички заседания на Общинския съвет са били открити. На заседанията на Общинския съвет присъстват кметът на общината, зам.-кметовете, секретарят на Общината, кметовете на кметства, кметските наместници на населените места в общината, служители от администрацията, граждани, представители на местните средства за масово осведомяване.
Общинските съветници са заседавали 5/пет/ часа и 15 минути. В съответствие с Правилника на ОбС денят ,мястото и часът на провеждане на заседанията, както и проектът за дневен ред са оповестявани предварително на сайта на Общината. Всички заседания са откривани и водени от Председателя на Общински съвет -Етрополе Марин Маринов.
На 1/едно/ от заседанията на Общинския съвет са присъствали всички общински съветници. По едно отсъствие имат Петко Петков, Васил Георгиев и Васил Иванов, а Васил Стоев е отсъствал от три заседания.. Отсъствията на общинските съветници от заседанията на Общинския съвет са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие от града или страната и др./ Всеки общински съветник писмено е уведомил Председателя на Общинския съвет за отсъствие от заседание.
В деловодството на Общинския съвет са постъпили общо 99 предложения, разпределени по вносители както следва:
• от Кмета на Общината Димитър Димитров - 73 предложения
• от Председателя на ОбС Марин Маринов - 22 предложения
• от Председателя на Комисията по бюджет, финанси, търговия, съобщения,
местни данъци и такси Володя Вълов- 4 предложения
Един от внесените материали в деловодството с ВхОБС -119/18.04.2018 г. относно даване разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за имот находящ се в м. Рибарица, не е включен в дневния ред на предстоящо заседание, по искане на вносителя. Няма оттеглени материали от вносители на основание чл.78 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация Етрополе.
За отчетния период няма постъпили питания към Кмета от страна на общински съветници.
От внесените за разглеждане предложения, включени в дневния ред на заседания на Общинския съвет, две не бяха приети:
- С Решение №86/25.05.2018 г. се отказа изплащане на еднократна парична помощ на Атанас Ценов Симеонов.
- С Решение №91 Общинският съвет не прие направеното предложение и не даде съгласие да се извърши продажба, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение - магазин за промишлени стоки със застроена площ от 59.00 кв. м., находящ се на бул. „Руски” № 100.
Няма решения за допълнително разглеждане и обсъждане на внесен проект, който да бъде включен в дневния ред на следващо заседание.
Най-дългият дневен ред на заседание на Общинския съвет е с 23 точки.
Приети са 98 решения, като 70 от тях са приети с поименно гласуване. 
По-важните Решения могат да се разгледат в няколко основни групи:
1. Наредби, правилници, стратегии, програми, планове, отчети, доклади
•Приемане на общински план за младежта за 2018 г. - Решение №2
•Приемане на Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година. - Решение №3
• Приемане на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник - Решение №87
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година. - Решение №4
• Приемане Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет-Етрополе за периода 01.09.2017-31.12.2017 г. - Решение №19
• Приемане на мониторингов доклад за отчитане изпълнението на общински план за интегриране на ромите в община Етрополе/2014-2020 г./ през 2017 г.- Решение №20
• Приемане годишен план за развитие на социалните услуги в Община Етрополе за 2019 г. - Решение №30
• Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.- - Решение №10
• Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2018 г. - Решение №9, Решение №21; Решение №31; Решение №54; Решение №71 и Решение №88
• Приемане годишен доклад за изпълнение на плана за развитие на социалните услуги и общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Етрополе2016-2020 г. през 2017 г. - Решение №29
• Приемане на Отчет за предоставените мерки по програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2017 година в Община Етрополе и Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година в Община Етрополе- Решение №28
• Одобряване Годишен доклад за наблюдението на изпълнението за 2017 г. на ч_.Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014 - 2020 г. - Решение №67
• Одобряване на Доклад за резултатите от междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Етрополе 2014-202 г. - Решение №68
• Приемане Отчет за дейността на Общински съвет-Етрополе за периода 01.07.2017-31.12.2017 г. - Решение №83
2. Общински бюджет
• Приема се бюджета на Община Етрополе за 2018 г., в размер на 12 543 028 лв. - Решение №1
• Приема актуализация на бюджета на Община Етрополе - Решение №26 и Решение №96
• Актуализация на възнагражденията на кметове и кметски наместници в Община Етрополе- Решение №27
• Одобряване разходи за командировки на г-н Димитър Радославов Димитров - Кмет на община Етрополе, за периода 01.07.2017 - 31.12.2017 г. в размер на 260,00 /двеста и шестдесет/ лева за страната - Решение №46
• Отпускане на еднократна парична помощ - С 17 решения Общинският съвет е дал съгласието си да се отпусне еднократна финансова помощ на жители на община Етрополе. Общата сума на изплатените парични помощи е 18900.00 лева.
3. Образование, наука, култура, спорт
• Приема разпределението на средствата по второстепенни разпоредители във функция „Образование” - Решение №53
4. Управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост
• Придобиване на собственост:
- по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост -Решение №42 и № 80
- чрез изкупуване на имоти по чл.34 от ЗОС - Решения №37, 38, 39, 40, 41, 55
• Обявяване на имоти от ПОС в ЧОС и обратно - Решение №60
• Управление на общинската собственост:
- предоставяне за безвъзмездно управление - Решение №10 и №78
- отдаване под наем - Решения №24, 56, 90
- разпределение на жилищата по чл.42 от ЗОС- Решение №5 изм. с Решение №89
- отдаване под наем на земеделски земи- Решение №11 и №30
• Разпореждане с имоти - частна общинска собственост:
- продажби по чл. 35 от ЗОС- Решения №6, 33, 34, 35, 36, 55, 72,
- прекратяване на съсобственост по чл.36 от ЗОС- Решения №37, №57, №58, №73, №92
- одобряване обем дървесина от общински горски територии за продажба по ценоразпис - Решение №38
• Възстановяване на земеделски земи на бивши собственици по §27 от ЗСПЗЗ - Решения №59, №60, №61, №62, №76
• Промяна начина на трайно ползване на земеделски земи по КВС -Решение
№43
• С решение №8 се определят списъци на общински пасища, мери, пасища с храсти и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2018-2019 година по местонахождение, начин на трайно ползване, категория и площ, изм. и доп. с РеШение №32
• С Решение №22 Общинският съвет утвърди годишна пазарна наемна цена" на земеделските земи с начин на трайно ползване „ливада”, „пасище, мера” и „пасище с храсти”, в размер на 15.00 лв./дка.
• С Решение №25 се дава съгласие да се отдадат под наем имотите-полски пътища на ползвателите на масиви, определени в заповедите на Директора на Областна дирекция „Земеделие”, издадени пореда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ.
• С Решение №63 се дава съгласие Община Етрополе да предостави земеделските земи от ОПФ с НТП „пасища, мери”, „пасища с храсти” и „ливади” за индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти с регистрирани пасищни селскостопански животни в Интегрираната информационна система на БАБХ. Приема Годишен план за паша в Община Етрополе за стопанската 2018- 2019 г.; Утвърждава Правила за ползване на пасища, мери и ливади от ОПФ на Община Етрополе за стопанската 2018 - 2019 година.
5. Участие в Програми и проекти
• С Решение №39 се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства за получаване на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ с проект „Основни ремонти /реконструкция/ на водопроводни клонове на гр. Етрополе, община Етрополе“
• С Решение №47 се дава съгласие Община Етрополе като партньор да кандидатства съвместно със Спортен център „Баница” - Бела Паланка, Сърбия с проект „Съвместни инициативи за насърчаване на спорта и здравословния начин на }KHBOT”(“Joint initiatives for promotion of sports and healthy way of living”) по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, Приоритетна ос 2. „Младежи”, Покана за набиране на проектни предложения №2014ТС1615СВ007 - 2018 - 2.
• С Решение №48 се дава съгласие Община Етрополе като Водещ партньор да кандидатства съвместно с Общинско комунално предприятие „Комнис” Бела Паланка, Сърбия с проект „Създаване на система за предотвратяване и ранно предупреждение при опасност от наводнения” (“Setting up of a System for Prevention and Early Warning of Floods”) по Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Сърбия, Приоритетна ос 3. „Околна среда”, Покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB007 - 2018 - 2.
• С Решение №80 се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.006 - Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проект „Реконструкция и рехабилитация на Централен градски площад „Девети септември“, гр. Етрополе - II-ри етап“.
• С Решение №81 се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-7.001 - Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от,, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проект „Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“.
• С Решение №82 ОбСъвет:
1. Дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ - Компонент 1 с проект „Успешен старт“.
2.Одобрява Споразумение между Кандидат и партньори между Община Етрополе и партньори: фирма „Маридел 2012“ ЕООД, СУ „Христо Ясенов“, Сдружение „Карпе дием“,Сдружение „М.О.С.Т.“ и Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ, РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБУЧЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ - ЕТРОПОЛЕ“.
• С Решение №95 се дава съгласие Община Етрополе да кандидатства по процедура чрез подбор на проекти BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. с проект „Реконструкция на спортна площадка в кв. 177 по плана на гр. Етрополе“.
6. Устройство на територията
За отчетния период Общинският съвет е приел 9 броя решения , които касаят изменение на подробен устройствен план, учредяване право на пристрояване, съгласие за изработване проект за изменение на ПУП, разрешение за изработване на план за застрояване, учредяване възмездно право на строеж и одобряване на задание по 4.125 от ЗУТ.
7. Дейност на търговските дружества
• Приемане на годишния финансов отчет на МБАЛ ”Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе ЕООД за 2017г. -Решение №49
• Приемане на годишния финансов отчет на ’’Медицински център I - Етрополе” ЕООД за 2017г. -Решение №50
• Приемане на годишния финансов отчет на ’’МИР-И” ЕООД, гр. Етрополе за 2017г. -Решение №51
• Определяне на възнаграждение на Управителя на ’’МИР-И” ЕООД - Решение
№52
• Подновяване срока на договора за управление на Управителя на МБАЛ ”Проф. д-р Александър Герчев” Етрополе ЕООД - Решение №97
В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.4 от ЗМСМА Областният управител" не е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общинския съвет за отчетения период.
В изпълнение на правомощията си по чл.45, ал.5 от ЗМСМА Кметът на общината не-е върнал за ново обсъждане или оспорил пред съда актове /решения/ на Общинския съвет за отчетения период.
През първото полугодие на 2018 г. са образувани следните административни дела.
• Адм. Дело №45/2018 г. по описа на Административен съд София област, образувано по протест на Окръжна прокуратура София против чл. 15, ал.1, т.16 от Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет-Етрополе. С Решение №354/29.03.2018 г., влязло в сила на 24.04.2018 г., АССО отменя разпоредбата на тази точка.
• Адм. Дело №426/2018 по описа на Административен съд София област, по протест на Окръжна прокуратура София против чл. 42, ал.З и чл.43 от Наредба №4 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Етрополе. С Решение №727/03.07.2018 г., влязло в сила на 21.07.2018 г., АССО отменя разпоредбите на чл. 42, ал.З и чл.43 от Наредба №4 за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Етрополе.
• Адм. Дело №469/2018 по описа на Административен съд София област, по протест на Окръжна прокуратура София, с който се оспорват чл.5, ал.4, т.1 и т.2 по отношение на /слепи хора/ за едно куче и чл. 7, ал.2, т.6 от Наредба №19 за притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Етрополе. С Решение №793/13.07.2018 г., влязло в сила на 01.08.2018 г., АССО обявява за нищожни разпоредбите на чл.5, ал.4, т.1 и т.2 по отношение на /слепи хора/ за едно куче и чл. 7, ал.2, т.6 от Наредба №19.
И. ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЕТРОПОЛЕ
За отчетния период няма промяна в състава на постоянните комисии, които са шест на брой. Във всяка от тях са включени по 5 общински съветници. Двама общински съветници са в три комисии, четирима - в една комисия, десет общински съветници са в две комисии. Постоянните комисии са провели 34 заседания.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, създадените към Общинския съвет постоянни комисии провеждат заседания преди всяко заседание на Общинския съвет и по разглежданите въпроси изказват мнения и препоръки и вземат становища.Становищата дадени от комисиите във връзка с разискваните казуси, улесниха деловото протичане на самите заседания на Общинския съвет. На заседанията на комисиите, общинските съветници отправят въпроси къвд вносителите на докладни записки или техни представители, както и от експертите от общинската администрация.
 
За първото полугодие на 2018 г. Комисията във връзка с Методиката за реда, начина и условията за отпускане на еднократна парична помощ на жители от община Етрополе с председател Росица Христова- зам.-кмет на Общината е провела 4 /четири/ заседания. Комисията е разгледала 31 /тридесет и едно / заявления от граждани за отпускане на еднократна финансова помощ. От тях на 18 човека Комисията е одобрила да бъдат отпуснати средства, на един човек е отложено разглеждане на заявлението с цел допълване нужната документация и на 12/дванадесет / е направен отказ. По направените предложения от Комисията , Общинският съвет е приел решения за отпускане на финансова помощ на 17 човека в размер на 18 900 лева и едно предложение не е прието да стане решение.
С Решение №13 от 01.12.2015 г. е създадена постоянна комисия във връзка със Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. За отчетния период Комисията не е заседавала.
С Решение №14 от 01.12.2015 г. е създадена Наблюдателна комисия към Общинския съвет във връзка със Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Комисията не е заседавала през отчетния период.
С Решение №15 от 01.12.2015 г. е създадена Местна комисия за обществен ред, сигурност и безопасност на движението. Комисията не е заседавала през отчетния период.
Дейността на Общинския съвет е прозрачна. Всеки жител на общината може да се запознае с обсъжданите материали и приетите решения. Чрез местните средства за масова информация: страницата на Община Етрополе в интернет, вестник „Етрополски преглед” и местното радио гражданите се уведомяват за предварителния дневен ред на заседанията и за приетите правилници, наредби, стратегии, планове, програми и решения. Актовете на V- Общинския съвет се изпращат в срока по чл.22, ал.1 от ЗМСМА на Кмета на общината и на
Областния управител на Софийска област.
Настоящият отчет е изготвен въз основа на протоколите от заседанията на Общинския съвет и заседанията на постоянните комисии.
В изпълнение на чл27, ал.6 от ЗМСМА предоставям настоящата информация за сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и На общинската администрация,както и на гражданите на община Етрополе.
С изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет през отчетния период. Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да продължим нашата работа за развитието на община Етрополе.Председател на Общинския съвет: /п/ Марин Маринов