Община Ботевград обявява свободно работно място по трудов договор по заместване за длъжността Старши експерт „Европейски и национални програми и проекти“ към отдел  „Управление на проекти и програми”


Изисквания за заемане на длъжността Старши експерт „Европейски и национални програми и проекти“:


1. Образование: висше, минимална образователна степен „бакалавър“.


2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността – една година.


3. Допълнителни изисквания - компютърна грамотност - MS Office, да познава нормативната уредба в областта, касаеща пряката му работа.


Кандидатите трябва да представят следните документи:


1. Заявление до Кмета на община Ботевград.


2. Автобиография.


3. Копие от документ за завършено образование.


4. Копие от трудова / служебна книжка.


5. Документи за придобита квалификация.


Срок за подаване на документите  09.01.2019г. до 22.01.2019г. включително


Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация Ботевград, партерен етаж – ЦИОГ, гише  „Деловодство”.


Телефон за контакти: 0723/ 66630, 0723/ 69115