На извънредното заседание, което се проведе днес, Общинският съвет прие план-схема за газификация на село Врачеш.  Тя е в допълнение и разширение на план-схемата, проектирана през 2006 год. Целта на проекта е да се обхване цялата улична мрежа и и площадни пространства на населеното място в рамките на съществуващите регулационни граници. 


Във Врачеш се очертават няколко вида основни консуматори: 1 500, които в последните години са нараснали с 10-15%; промишлени – 8 бр., с ръст около 2 – 3%; обществени – 7 бр.; търговски – 10 бр., с ръст около 8 – 10%. 


От направените предварителни анализи, се предлага газификацията да се извърши по едностепенна Тупикова система с разпределителни газопроводи и квартални отклонения с налягане до 4 bar. За конструктивен материал на газопроводите се предлага полиетилен висока плътност /PEHDI00SDR11/, осигуряващ по-добра възможност при изпълнението на строително-монтажните работи, по-дълъг експлоатационен срок и якостни характеристики, които не отстъпват на стоманените. 


Захранващият газопровод за село Врачеш в момента е с налягане 6 bar. Той преминава през селото в посока изток – запад по улиците „Александър Стамболийски”, „Кольо Видин”, „Отец Паисий”, „Бузлуджа” и „Иван Гълъбов”. Кварталните отклонения осигуряват жилищно-битовите консуматори, обществените сгради, търговските и промишлени обекти.