Програмата ще се проведе на територията на Обогатителен комплекс, с. Мирково и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе
Тя е насочена към студентите, завършили III, IV и V курс или млади специалисти без стаж по специалността


В нея могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:


Разработване на полезни изкопаеми;
Обогатяване и рециклиране на суровини;
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;
Маркшайдерство и геодезия;
Механизация на минното производство;
Автоматика, информационна и управляваща техника;
Електроенергетика и електрообзавеждане;
Компютърни технологии в инженерната дейност;
Геология;
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
Хидрогеология и инженерна геология;
Техника и технологии на взривните работи;
Химично инженерство;
Електроника и електротехника;
Машиностроителна техника и технологии;
Компютърно и софтуерно инженерство;
Телекомуникации;
Транспортна техника и технологии;
Хидравлична и пневматична техника;
Строителство на сгради и съоръжения;
Транспортно строителство;
Хидротехническо строителство;
Международни икономически отношения;
Индустриален бизнес и предприемачество;
Управление на човешките ресурси;
Бизнес администрация.


Необходими документи:
Автобиография
Мотивационно писмо
Уверение от учебното заведение
Фирмата предлага:
Трудов договор – за периода на стажа
Безплатен транспорт и храна
Възможност за професионална реализация


Как да кандидатствате?
Изпратете необходимите документи на e-mail: jobs@ellatzite-med.com  или адрес: „Елаците-Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“, с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област


НЕ по-късно от 01 май 2019 г.
Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в „Елаците-Мед” АД,
като имате предвид, че минималният срок е един месец - за юли, август и септември.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година. Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за стажантската програма. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.