Исторически музей- Правец обявява свободно място за заемане на една щатна бройка за длъжността „УРЕДНИК” в Исторически музей-Правец на трудов договор при пълно работно време, с изпитателен срок от 6 (шест) месеца.


1. Кратко описание на длъжността:


• Издирва, проучва, регистрира и идентифицира движими културни ценности, материали и документи.


• Извършва научно-изследователска работа и публикува резуртатите от нея. 


• Съставя описи на музейни ценности по инвентарна книга.


• Извършва първична обработка на материалите на Научения архив като ги разпределя по теми и прави описи. 


• Организира временни и постоянни музейни експозиции и участва в уреждането им.


• Изнася беседи в музейните експозиции.


• Познаване на нормативната уредба (закони и правилници), свързани с музейното дело в България и опазване на културното наследство


2. Минимални и специфични изисквания за длъжността:


• Образование – висше


• Образователно-квалификационна степен – минимум „бакалавър”


Области на висшето образование – хуманитарни науки по специалности „История”, „Археология”, „Етнология“, „Балканистика”, „Културология”, „” и други, свързани с историята като наука и с опазването на културно-историческото наследство


3. Допълнителни изисквания


• Компютърна грамотност, работа с компютърни програми MS Office


4. Като предимства се считат:


• Професионален опит по специалността


• Свободно владеене на чужд език (английски или друг)


5. Лични качества: 


• Отговорност;


• Лоялност;


• Умение за работа в екип;


• Инициативност;


• Комуникативност;


• Адаптивност и др.


6. Място на работа: Исторически музей- Правец


7. Необходими документи за кандидатстване:


• Писмено заявление (свободен текст) за участие в конкурс;


• Професионална автобиография (CV);


• Диплом за завършено висше образование и образователно-квалификационна степен (копие и оригинал за сверка);


• Копие на документ, удостоверяващ професионален опит-трудова книжка и/или осигурителна книжка (ако притежава такъв);


• Копие от документ за допълнителна квалификация (ако притежава такъв);


• Документ за владеене на английски и/или друг чужд език (ако притежава такъв);


8. Начин на провеждане на конкурса:


І-ви етап: по документи


ІІ-ри етап: Интервю-събеседване с кандидатите


Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заеманата длъжност, ще бъдат поканени на събеседване.


Документите за участие са подават лично в Исторически музей-Правец, в сградата на музея, находяща се в гр. Правец, пл. Тодор Живков № 4, всеки работен ден от 8:30 – 12:30 ч. и от 13:30 – 17:30 ч. в 30 (тридесет) дневен срок.


За допълнителна информация: тел.: +359 7133/9906; + 359 879/688803


Кандидатите ще бъдат допълнително информирани за дата, час и място на провеждане на събеседването.