Уважаема редакция,


Във връзка с публикацията „Наказват директор заради интервю” относно изнесената информация, че „Директорът на ТПГ „Стамен Панчев” – инж. Катя Ценева е застрашена от административно наказание заради участието й в телевизионното предаване „Още по темата” и публикацията във вестник „Ботевградски вести”. ....., а наказанието идва от шефката на  РУО – София регион – Росица Иванова”, в правото си на отговор съм длъжна да информирам Вашите читатели с обстоятелствата и истината относно директора на ТПГ „Стамен Панчев” – инж. Катя Ценева.


1. Директорът на ТПГ „Стамен Панчев” – инж. Катя Ценева има наложено дисциплинарно наказание „ЗАБЕЛЕЖКА” на основание чл.188 ат Кодекса на труда със заповед № РД 12-3 от 22.02.2019 г. на началника на РУО – София-регион, за  това, че след извършени проверки от старши експертите от РУО – София регион, с констативни протоколи, които директорът на ТПГ „Ст. Панчев”- гр. Ботевград е разписал лично, е установено че г-жа Катя Ценева като директор е извършила нарушения на трудовата дисциплина по чл.187, ал.1, т.3 от КТ, във връзка с неизпълнение на задължението по чл.258, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.19, ал.1 и ал.2, т.2 и т.6 от Наредба №12/01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, като не е организирала и контролирала в достатъчна степен дейностите, свързани със задържане на подлежащите на задължително обучение ученици от институцията, която ръководи. Наказанието е наложено след като при извършени общо четири проверки на присъствието на учениците в ТПГ „Стамен Панчев” до 12.02.2019 г. са установени голям процент отсъстващи ученици, съответно: 73,83%, 39,89%, 59,78 % и 58,56 % от общия брой от 386 обучаващи се ученици в образователната институция, повече от два месеца по-рано от публикацията на интервюто й във вестник „Ботевградски вести”.


2. Пълният обхват и задържане на всички подлежащи на задължително обучение ученици в образователните институции в Р. България е една от водещите политики на Министерство на образованието и науката и основен приоритет в дейността на Регионалното управление на образованието София-регион, за изпълнението на който са ангажирани всички институции в държавата, имащи отношение към обхващането и задържането на учениците в училище (МОН, МТСП, МВР, МС, Областни и общински администрации, изпълнителната и законодателната власти).


И не „медийните изяви на г-жа Катя Ценева” в местните медии в Ботевград, както се твърди в публикацията са причина училището да е подложено на поредица от проверки, и „медийната й изява е използвана като удобен повод, за да бъде наказана”, а именно невъзможността на инж. Катя Ценева като директор на ТПГ „Стамен Панчев”- Ботевград да изпълнява служебните й задължения, свързани с осигуряване и задържане на подлежащите на задължително обучение ученици от институцията, която ръководи.


3. След наложеното вече дисциплинарно наказание на инж. Катя Ценева, директор на ТПГ „Ст. Панчев”, в училището са извършени още 4 проверки на присъствието на учениците, преди публикацията й във Вашата медия, и за съжаление няма промяна в положителна посока. Проверяващите експерти са установили отново недопустимо голям процент отсъстващи ученици, съответно: 48,71%, 53,19%, 49,13 % и 67,54 % от общия брой обучаващи се ученици в образователната институция. Абсолютно недопустимо е държавна професионална гимназия, финансирана от държавния бюджет на страната, да не може да осигури нормално провеждане на образователен процес в училището и да работи с едва 40 % средно присъствие на записаните ученици в училището, установени при извършените проверки от РУО – София-регион!


4. Що се отнася до публикацията на инж. Катя Ценева, директор на ТПГ „Ст. Панчев” в медията Ви ”В Ботевград съотношението отсъстващи и редовни ученици е 50:50”, в брой 18 от 30 април 2019 г., то изнесената информация категорично не отговаря на истината и е израз на крайно непрофесионално и неколегиално отношение от страна на г-жа Ценева спрямо директорите на образователни институции от община Ботевград и Регионалното управление на образованието, да дава изявление от тяхно име без да е получила пълномощия за това. От извършените проверки във всички образователни институции в община Ботевград през учебната 2018-2019 година до момента, единствено в ТПГ „Ст. Панчев” и в Основно училище „Васил Левски”- с. Новачене установеният процент отсъстващи ученици е над 50%, в никое друго училище няма установен такъв висок процент отсъстващи ученици и това може да бъде проверено от констативните протоколи от извършените проверки в РУО – София-регион.


С цялото си уважение към широката публика читатели на Вашата медия, искрено се надявам, че ще публикувате официалната позиция на РУО – София-регион, изразена в моя отговор и ще бъдат прекратени спекулациите с „предстоящото наказание на инж. Катя Ценева, директор на ТПГ „Ст. Панчев”, заради нейните медийни изяви”. Дисциплинарни наказания на директори на образователни институции в РУО София-регион се налагат за нарушения на трудовата дисциплина и неизпълнение на нормативните документи в системата на предучилищното и училищното образование, при спазване на българското законодателство.


С уважение,


Росица Иванова


Началник на РУО – София-регион