През 2018 год. Втори специализиран постоянен заседателен състав на Комисията за защита от дискриминация излезе с решение, че директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” Петя Кочкова е извършила акт на дискриминация под формата на „тормоз” и „подбуждане към дискриминация” срещу Саня Илиева, която в продължение на 13 години учителства в същото училище, но през 2017 год. бе освободена от работа.


На директора на учебното заведение, е наложена глоба в размер на 500 лева и предписание:  „…да се въздържа занапред от бъдещо допускане на нарушения на действащото антидискриминационно законодателство в Република България”.


Производството по преписка №195/2017 год. е образувано с разпореждане №985 от 15.09.2017 год. на Председателя на Комисията за защита от дискриминация по подадена жалба от Саня Илиева - старши учител по чужд език I до IV клас, срещу действия на директора на ОУ „Н. Й. Вапцаров” Петя Кочкова.


Случаят води своето начало от 13 януари 2017 год. Тогава Саня Илиева, в качеството й на председател на секция „Образование” към КТ „Подкрепа” в училището, внася заявление с въпроси до директора на ОУ „Н. Й. Вапцаров”. Копие от заявлението е предоставено на вниманието на кмета на Община Ботевград и на председателя на областната структура на Синдикат „Образование” към КТ „Подкрепа”.  Запитването е продиктувано от неясноти и недоволство от страна на синдикалните членове на училищната секция по отношение задълженията на директора за отчетност при изпълнението на училищния бюджет и изпълнението на колективните споразумения между работодател и синдикат. Саня Илиева избира писмена форма на комуникация с директора на училището, поради това че ”…многократно с поведението си Кочкова е показвала, че конструктивен устен диалог по темата е невъзможен…”. 


След отправеното запитване, директорът на ОУ „Н. Й. Вапцаров” предприема ответни действия, в резултат на които: секция „Образование” към КТ „Подкрепа” в училището е разформирована – 8 от нейните членове  я напускат; 2-ма, които отказват да напуснат, са принудени да напуснат работа, „вследствие наложен административен тормоз”; Саня Илиева е с прекратено трудово правоотношение.


В жалбата си до Комисията за защита от дискриминация учителката описва подробно какви са били конкретните действия спрямо нея и останалите членове на синдикалната организацията. Те са изброени последователно в осем точки.


 Директорът на ОУ “Н. Й. Вапцаров” обжалва решението на Комисията за защита от дискриминация пред Административен съд – София област. По жалбата е образувано дело 702/2018 год., което се гледа от Седми състав с председател съдия Марияна Лазарова. Съдът се произнася, че „жалбата на Петя Кочкова е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение, със законовите последици от това”. 


В решението на съда се посочва, че ”от страна на Саня Илиева е проведено пълно и главно доказване на всички релевантни факти и е установено по безспорен и категоричен начин, включително и чрез документи, изхождащи от жалбоподателката, включително и чрез свидетелски показания на водени свидетели, че Илиева е била подложена на тормоз именно поради това, че е член на синдикална организация”. 


Анализът на събраните доказателства е обосновал по категоричен начин извода за упражнена дискриминация и тормоз на работното място , и то не само срещу Саня Илиева, но и срещу останалите членове на синдикалната организация, които не са се разграничили от нея. Именно в резултат на дискриминационните действия от страна на Кочкова се стигнало до ситуация, в която синдикалните членове са напуснали синдикалната структура, председател на която е била заинтересованата страна. В хода на производството пред Комисията за защита от дискриминация са представени писмени доказателства – писма, в които жалбоподателката, в качеството си на директор на училището, извън пределите на дисциплинарната си власт като работодател, си е позволила по недопустим начин да се намесва в интегритета на синдикалната секция, да изисква обяснения, да настоява членовете на секцията да се разграничат от председателя на синдикалната организация, да оспорва правомощията на Илиева, да прави квалификация и публично да твърди, че тя е „неграмотна”, „непознаваща правната уредба”, пише още в решението на съда. 


Подадените едно след друго с изцяло идентично съдържание и графично оформление заявления за напускане на синдикалната секция налагат, като единствено възможен, обоснован и логичен извод този, че върху учителите е оказан натиск да прекратят членството си в синдикалната организация, тъй като са в подчинено положение спрямо директора на училището. За да не станат обект на активното и засилено упражняване на дисциплинарна власт от страна на Кочкова, останалите членове на синдикалната организация са подали заявления за напускането й. По този начин те са били подбудени към дискриминация, счита правораздавателният орган. 


Административен съд – София област намира, че: „Безспорно е доказано, че от страна на Кочкова, в качеството й на директор на училището, е предприет масиран дисциплинарен и синдикален натиск, извършват се непрекъснати проверки, провежда се шумна кампания за дискредитирането й не само в училището, но и пред обществеността, като само за няколко месеца Илиева, която до този момент, за повече от 13 години работа като учител, няма нито едно дисциплинарно наказание, получава 9 дисциплинарни наказания, и то само поради това, че в качеството си на лидер на синдикалната секция в училището е упражнила правото си да поиска информация и сведения, относими към правото на труд на синдикалните членове. Част от този недопустим синдикален и дисциплинарен натиск са и заповедите на Кочкова за искане на писмени обяснения от Илиева защо й е необходима въпросната информация, като по този начин отново се цели поставянето й в неудобни ситуации, дискредитирането й като учител, но и като синдикален лидер.”.


„Цялата поредица от действия, част от които могат да бъдат определени като превратно упражняване на дисциплинарна власт от работодателя, безспорно създават стрес, биха притеснили всеки, и представляват тормоз”, счита още съдът. 


Административен съд – София област отхвърля като неоснователна жалбата на Петя Кочкова срещу Решение №204/17.05.2018 год. по преписка 195/2017 год. на Комисията за защита от дискриминация, постановено от Втори специализиран заседателен състав. Осъжда Петя Кочкова, в качеството й на директор на ОУ „Н. Й. Вапцаров” – Ботевград, да заплати в полза на Комисията сумата от 100 лева, представляваща юрисконсултско  възнаграждение. Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховен административен съд в регламентирания законов срок.