В Общинския съвет е внесена информация за дейността на Експлоатационен район Ботевград към „ВиК“ ЕООД – София. Тя обхваща период от 1 април 2019 год., когато общинските ВиК активи бяха предоставени за стопанисване и управление на държавното дружество, до 15 юли 2019 год. 


За това време бяха направени следните инвестиции: монтиране на спирателен кран на водопровод ф300 и въздушници в шахта на ул.“Захари Стоянов“, като по този начин бе отделена водопроводната мрежа, захранваща ЖК „Васил Левски“; поради честите аварии на силно амортизиран водопровод се подмени сградното водопроводно отклонение на бл.51 с тръба ПЕ Ф63 с дължина 15 метра  и ПЕ Ф50 с дължина 25 метра; за осигуряване на по-голям дебит и налягане на водата сградното водопроводно отклонение на бл.9; отстраняване на голяма водопроводна авария на водопровод ф700 за Скравена, монтирани бяха три спирателни кранове; поради силно амортизиран водопровод с намалено налягане и дебит бе подменено сградното водопроводно отклонение към бл.43 – също в ЖК „Васил Левски“; поради чести аварии на водопровод на ул. „Захари Стоянов“  бе подменена тръба в два участъка с дължини съответно 30 и 8 метра; участък от стар водопровод на ул. „Севаст Огнян“ бе подменен с тръба ПЕ Ф 63 с дължина 18 метра; във връзка с бъдеща реализация на проекта за изграждане на нова водопроводна мрежа в село Скравена и отстраняване проблемите с ниското налягане, произтичащи от непрекъснатите аварии на стария довеждащ водопровод, се положи нов довеждащ водопровод – етап I и етап II –  с тръба ПЕ Ф160 с дължина 800 метра, като тръбата e закупена от Община Ботевград; за нормализиране на водоподаването на гражданите във вилна зона „Лозята“ бе подменен стар етернитов водопровод с довеждащ водопровод ПЕ Ф160 с дължина 400 метра. 


През месец май започна поетапно изграждане на автоматизирана система за управление на водоснабдяването. Целта й е мониторинг на водоснабдителните обекти /спирателни кранове, помпени станции и водоеми/ и оттам управление на помпените агрегати, се посочва в отчета на държавното дружество.  В процес на разработване са следните дейности: внедряване на механизъм за намаляване използването на по-скъпи тарифи на електроенергията – използва се при достатъчен обем на резервоарите /механизмът позволява намаляване, дори пълно изключване на върховата електроенергия, като се реализира и намаляване използването на дневна енергия/; внедряване на честотно регулиране – подходящо за поддръжка на константно налягане в мрежата, намалява разходът на електроенергия във времето, намаляват и авариите. 


За отчетния период най-много авари са отстранени в Ботевград  и вилна зона Зелин – общо 60 броя. Следват Трудовец – 31, Скравена – 20 и Врачеш – 11.


Районът е включен в графика за вземане на проби от питейната вода. За разглеждания период са взети 16 проби от водоизточници – повърхностни и подземни, както и пунктове от мрежата в различните населени места. Химичният анализ на водите е по утвърдения стандарт  БДС  ISO EN за питейна вода. 


Населените места в района са включени в програмата за постоянен мониторинг от РЗИ – София област. Към момента не е установено отклонение във взетите проби. Обеззаразяването на суровата вода се извършва с натриев хипохлорид.  В рамките на разглеждания период са монтирани инсталации с дозаторни помпи към резервоарите в селата Врачеш, Скравена, Трудовец и Новачене. На останалите места, където дебитът на водата е променлив, се обеззаразява с хлорна вар. Методът не е ефективен и се търси подходящ начин за преустройство на обектите, се посочва още в информацията на ВиК ЕООД – София. 


През месец май контролното звено е извършило 400 проверки на сградни водопроводни отклонения, в резултат на което са съставени 44 акта за установяване на административно нарушение. 


Това са акценти в информацията за дейността на Експлоатационен район – Ботевград към ВиК ЕООД – София, която ще бъде разгледана на предстоящото заседание на Общинския съвет. Както сме информирали вече, на сесията ще присъстват Никола Нитов – управител на държавното дружество, и Весела Василева – ръководител на ВиК подразделението в Ботевград.