Причината за глобата е проверка, направена през декември м.г. от служители на РИОСВ-София област и представители на регионалната лаборатория на ИАОС. Взети са проби от отпадните води, зауствани в река Калница. Протоколите от анализа на пробите показали, че пробите не отговарят на  идивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, определени в Разрешителното за заустване, което ВиК- София притежава.  Анализът е отчел превишаване на пределно допустимите норми на неразтворими вещества, биохимична потребност от кислород и общ фосфор.
Контролните органи са съставили констативен протокол, въз основа на който директорът на РИОСВ е издал наказателно постановение. Наложената глоба на ВиК е в размер на 3000 лева.
От ВиК са обжалвали наказанието в съда, но с решение от 22 декември Ботевградският районен съд потвърди наложеното наказание. То може да бъде обжалвано пред по-горна инстанция.