25 ученици от ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" взеха участие в залесителна кампания в Сърбия. Кампанията се проведе в периода 8-10 ноември в околностите на гр. Соко баня. В нея взеха участие общо 50 младежи (равен брой българи и сърби) и 6 лесовъди от двете страни. Лесовъдите запознаха младежите със случаите, при които е нужно залесяване, същността, целите и методите на работа, как се избират подходящи дървесни видове и схеми за залесяване, техниката на безопасност и др. 


Специалистите по горите напътстваха младите хора и при засаждането на дръвчетата – общо 1000 на брой. Бяха залесени терени както в горския фонд, така и в населени места. Местата бяха избрани така, че екосистемните функции на създадените горски култури да са максимално полезни за местната общност.


Освен самото залесяване важна част от кампанията беше междукултурният обмен между българските и сръбски младежи. В продължение на 3 дни те споделяха информация за своите родни места, страна и култура и, разбира се, заедно се забавляваха.


Залесителната кампания е част от проект „За всеки спасил дърво“, който се реализира от „Младежко движение за развитието на селските райони в България“ в Ботевград. 


В рамките на проекта 200 младежи от Ботевград ще бъдат включени в дейности по опазване на горите. 


Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014 — 2020 г.