На редовното заседание днес Общинският съвет разгледа и одобри предложенията за основните месечни работни заплати на кмета на Ботевград и кметовете на кметства. 


Общинският кмет ще получава основно месечно възнаграждение в размер на 3 300 лева, а кметовете на кметства – по 1 400 лева. 


Към основните месечни възнаграждения се начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит – 1% за всяка прослужена година. От начислените възнаграждения се правят удръжки за сметка на осигурените лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени със закон.