На вчерашното извънредно заседание Общинският съвет прие дългосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Ботевград за периода 2019-2029 година. Тя е разработена съгласно изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници и в съответствие с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници.  


Една от целите на настоящата програма е на база текущото енергопотребление и извършените енергийни обследвания в дългосрочен период да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите и да се проучат възможностите за използване на възобновяема енергия. 


В програмата се посочва, че технологичните възможности за оползотворяване на слънчевата енергия в община Ботевград не представлява особен интерес за частните инвеститори. Към настоящия момент няма заявени инвестиционни намерения за изграждане на фотоволтаични  инсталации на територията на община Ботевград. 


В случай, че за някоя от сградите – общинска собственост, се препоръчва изграждането на фотоволтаични инсталации, Община Ботевград ще се възползва от възможността да покрие част от енергийните нужди. Изграждането на такива системи ще доведе и до опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии и на парните газове в атмосферата.  


Към момента не е проявен интерес и към изграждане на вятърни паркове. Община Ботевград попада в зона на ветрови потенциал със следните характеристики: средногодишна скорост на вятъра – 2,6 – 5,7 m/s, плътност на вятъра 100 – 200W/m2.


След извършен анализ на техническия потенциал на вятърната енергия е установено , че единствено зоните  със средногодишна скорост на вятъра над 6,5 метра в секунда  имат значение за промишленото производство на електрическа енергия.    


При определяне на потенциалните проекти за реализация в рамките на настоящата дългосрочна програма за използване на енергия от възобновяеми източници и горива, от особено значение е фактът,  че географските характеристики на общината не предоставят значителен ресурсен потенциал за развитие на енергийното производство и потребление от възобновяеми източници. Предвид това обстоятелство, в настоящата програма са предвидени дейности и проекти за: въвеждане на енергоефективно улично осветление на територията на цялата община; разширяване на газопреносната мрежа; изграждане на газоразпределителна мрежа във вилна зона Лозята – Трудовец; повишаване на административния капацитет и квалификацията на служители от общинската администрация в сферата на ВЕИ; провеждане на информационни и разяснителни компании сред местното население и заинтересованите лица.


По предложение на Постоянната комисия по местно самоуправление и законност, таблицата с дейностите бе допълнена с още една - газификация на вилна зона Чеканица. 


Като източници на финансиране на изброените дейности се посочват  Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство, Националния доверителен екофонд, грантови схеми, оперативни програми, общински средства, частни инвестиции.


През периода 2019-2020 година се предвижда проучване  на съществуващия потенциал за използване на енергия от биомаса и в частност – употребата на дървесна и отпадъчна биомаса. Като източници на биомаса могат да се използват основно стъблата на различни посевни култури, тревите, крайпътната растителност, дървесните отпадъци, остатъци от селскостопански фуражни посеви, животински отпадъци,  и в по-малка степен, поради трудната им достъпност, горско отпадъци /санитарна сеч/


Резултатът, който се цели да бъде постигнат с изпълнение на програмата, е намаляване потреблението на енергия от конвенционални горива и енергия на територията на общината; повишаване сигурността на енергийните доставки, повишаване н трудовата заетост на територията на общината; намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух; повишаване на благосъстоянието и намаляването на риска за здравето на населението.