Съмненията за истинността на подписите под жалбите на ДИБО и Обединена социалдемокрация, депозирани пред Административен съд – София област, срещу решението на ОИК, с което отказва да прекрати пълномощията на кмета Иван Гавалюгов, остават.  Междувременно правораздавателният орган се произнесе с Решение №102 от 20 януари, което към часа на публикацията не е официално оповестено.  


АССО намира, че отказът на ОИК Ботевград да прекрати предсрочно пълномощията на кмета на община Ботевград е материално незаконосъобразен, което налага отмяна на оспореното решение. 


Съдът връща преписката на Общинската избирателна комисия за произнасяне при спазване на указанията по тълкуване и прилагане на закона, дадени в мотивите на решението: "Съгласно разпоредбата на чл.80, ал.1 от ЗПКОНПИ, установяването на конфликт на интереси с влязъл в сила акт е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго.


В Конституцията не е предвидено друго, а съгл.чл.80 от ЗПКОНПИ, освобождаването се осъществява по реда, определен в съответния закон. Специалният закон е ЗМСМА. В императивната разпоредба на чл.42, ал. 1, т. 11 от същия закон е разписано, че пълномощията на кмет на община се прекратяват предсрочно при влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ.".


Пълният текст на решението на Административен съд – София област може да прочетете ТУК