Две фирми са подали документи за участие в обявената от Община Ботевград обществена поръчка с предмет: „Благоустрояване - изграждане на парко места, парково осветление и озеленяване на част от ЖК "Васил Левски" в гр. Ботевград с обхват: ЖК "Васил Левски" - зона 5, УПИ-I кв.153“.


Прогнозната стойност  е 427 666,67 лева без ДДС. Средствата са осигурени от държавната целева субсидия за капиталови разходи.


Комисията е отворила офертите по реда на тяхното постъпване. Документи са подали две фирми: „Г. Гетов“ ООД, със седалище в Ботевград и „Гарант-90-Цонев и сие“ ЕООД, с адрес на управление във Враца.


C проекта се предлага обособяване на организирано пространството срещу блок 49 в ЖК „Васил Левски“ (новата част). Ще се извърши изграждане, уширение и изправяне на липсваща пешеходна алейна мрежа, рехабилитация на пътното платно осигуряващо достъп до новопроектираното паркинг пространство за 101 автомобила от към централната улица, като с това се допринася за лесното и безпрепятствено движение в квартала. Проектирана е и нова паркинг зона, за изместването и подреждането на преместваемите бетонови гаражни клетки. Предвидено е изграждане на нови зелени площи с пейки и нови пешеходни пътеки в зоната предмет на проекта. Ще бъдат поставени и нови кошчета за отпадъци. Ремонтът ще обхване 6 109 квадратни метра.


В следващите дни предстои комисия да разгледа подадените документи и да извърши класиране.