През 2019 годна по решения на Общинския съвет  в Община Ботевград са реализирани 33 разпоредителни сделки с общински имоти на обща стойност 1 591 012.30 лева.


Чрез публични търгове са продадени 16 общински имота на обща стойност 1 508 499.30 лева, без ДДС.  Извършени са 2 разпоредителни сделки с общинска земя, предоставена за продажба на собственици на законно построени сгради върху нея. Общата стойност на тези сделки възлиза на 25 999 лева. 


За същия период са осъществени 4 сделки за учредяване на вещно право на строеж и право на надстрояване за общо 1 948 лева. Реализирани са 9 сделки за прекратяване на собственост чрез продажба на общинската част в урегулирани поземлени имоти. Постъпленията от тях са в размер на 27 881 лева. 


През 2019 год.е извършена една разпоредителна сделка с част общински имот по реда на чл.15, ал.3 от ЗУТ /по предварителен и окончателен договор за промяна на граници на урегулиран поземлен имот/ на стойност 5 185 лева. 


Продадено е едно общинско жилище на наемателя на същото. Приходът от тази сделка възлиза на 21 500 лева.  


Това сочат данните от  внесената в ОбС информация за състоянието, управлението и разпореждането със собственост на Община Ботевград през 2019 год. В сравнителна таблица са показани приходите  от разпоредителни сделки през последните три години. Както написахме по-горе в текста, за 2019 те са в размер на 1 591 012.30 лева, а за 2017 г. и за 2016 г. са съответно 247 352 лв. и 1 000 860 лв.


Подробна информация за приходите от разпоредителни сделки през миналата година се съдържа в публичния регистър на страницата на Община Ботевград. 


През отчетния период Общината отчита приходи от наем в размер на 469 213 лева.