Предстои протест срещу лобистиките поправки на Валери Симеонов, заплашващи българските реки. Това се казва в съобщение на Сдружение „Балканка“ до медиите. 


„На 13 февруари 2020 г. от 09:00часа, пред задния вход на Народното събрание природозащитници, ще протестират срещу лобисткото предложение на народния представител Валери Симеонов за промяна на Закона за безопасно използване на ядрената енергия (https://www.parliament.bg/bills/44/954-04-223%20(2).pdf). 


Предложението за изменение и допълнение на ЗИД на Закона за безопасно използване на ядрената енергия е поредният опит на народните представители да променят чл. 118 ж на Закона за водите през преходни и заключителни разпоредби на друг закон, без каквито и да било мотиви. Г-н Симеонов предлага да отпаднат забраните, които не допускат водовземане от повърхностни води за производство на електроенергия, когато тази част от реката попада в зона на защита и без да се съобразява с действащите забрани в плановете за управление на речните басейни. Това предложение на г-н Симеонов е поредният опит за погазване прилагането на европейското екологично законодателство, което би вкарало България в сериозна наказателна процедура за неизпълнение на международните спогодби“, пише още в съобщението.  


Природозащитниците припомнят, че Валери Симеонов беше един от инициаторите за скандалните поправки в Плана за управление на Национален парк Пирин, допускащ сечи и строителство на повече от половината на територията на парка. Впоследствие Върховен административен съд отхвърли тези поправки като противозаконни. Оказа се, че това действие на Валери Симеонов не е било последното посегателство срещу природата на България. 


Сдружение „Балканка” от години изследват проблемите на реките у нас, като поставят въпросите за управлението на водните ресурси пред институциите. Те са установили редица нередности, водещи до силно влошаване на условията по българските реки и невъзможност за постигане на поетите от страната ни ангажименти като страна членка на ЕО, по отношение целите на Рамковата директива за водите. 


Сдружение „Балканка“ представя статистика, която показва следното: От работещи около 260 водноелектрически централи у нас, около 170 от са построени след 2000г.; 76% от всички ВЕЦ-ове са защитени зони от мрежата НАТУРА 2000; 98% от всички ВЕЦ-ове нарушават законите на страната и ЕС; Над 95% от всички ВЕЦ-ове нямат или имат неработещ рибен проход. Само 4 съоръжения са съгласувани с ИАРА съгласно чл. 30, ал. 1, т. 4 от ЗРА; Само 2 действащи нови ВЕЦ-а са с учредено право на строеж от МС ( чл.62, ал.1 от ЗЕ) и нито един няма концесия! Така се оказва, че у нас няма изградена ВЕЦ, която да покрива всички изисквания на националното и международно законодателство, като в почти всички случаи издадените разрешителни са в тежко нарушение на Закона за устройство на територията!!!;  ВЕЦ-овете под 1MW съставляват над 55% от общия брой централи, но допринасят само с 2,7% към общата инсталирана мощност (по данни за ДРБУ); ВЕЦ-овете под 10MW произвеждат под 2% от електроенергията в страната (по данни на ЕСО), а ако работят без да нарушават законите, ще произвеждат под 1%.