Общината възнамерява да увеличи капацитета на социалните услуги “Домашен социален патронаж“ и “Обществена трапезария“. За целта е подготвила проектно предложение, с което ще кандидатства за финансово подпомагане от фонд “Социална подкрепа“ към Министерството на труда и социалната политика. Проектът ще позволи двете социални услуги да обхванат по-широк кръг от нуждаещи се лица. От друга страна качеството на социалните услуги ще бъде подобрено.


Проектът предвижда закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане, което ще бъде доставено и монтирано в помещенията, находящи се в сутеренния етаж в сградата на общинската администрация. Освен това се предвижда реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.


Общият бюджет на проекта е 41 000 лева, от тях 36 000 лева ще бъдат осигурени от фонд “Социална закрила“, а останалата част от сумата – от Община Ботевград.