В сайта https://dg.botevgrad.bg:1443/ са публикувани резултатите от първо класиране за прием в детски градини и детски ясли. В детските градини в община Ботевград са класирани 202 деца, а 134 в детски ясли и яслени групи.


Родителите могат да запишат класираните деца в съответната детска градина в периода от 3 юли до 16 юли включително, като представят необходимите документи, удостоверяващи получения брой точки: удостоверение за настоящ адрес;  удостоверение за раждане на детето; удостоверение за раждане на брат/сестра , /ако детето има такъв в същата детска градина или детска ясла/; удостоверения за раждане на децата в семейството, ненавършили 18 години /за многодетни семейства/; решение на ТЕЛК/ НЕЛК /, ако детето има решение на ТЕЛК/ НЕЛК над 70%/; копие/я/ от акт за смърт на родител/и / в случай, че детето е сирак или полусирак/.


Записаните деца няма да могат да участват в следващо класиране.


Децата, родени  2018 година, които са подали заявления за прием в първа група /34 на брой/, както и  некласираните в яслени групи, ще участват автоматично във втори етап на 17 юли, когато ще бъдат обявени свободните места. 


Децата, родени 2017г., които не са класирани на първи етап, ще могат да участват във второ класиране след пренареждане на желанията, съобразно обявените свободни места, като за целта родителите ще трябва да редактират подаденото от тях заявление след 17 юли.


Капацитетът на детските заведения в община Ботевград е достатъчен да обхване всички желаещи да посещават детски ясли и детски градини, така че не се очаква да има неприети деца.