Освен екипите на Районно управление „Полиция" и РЗИ София област, актове за неспазване на противоепидемиологичните мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването, на територията на община Ботевград ще съставят и служителите на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“. Това става ясно от днешната заповед на кмета Иван Гавалюгов, публикувана на страницата на Община Ботевград в интернет. Градоначалникът лично ще осъществява контрол по изпълнение на заповедта. Ето какво гласи тя: 


На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 209а. ал. 3 от за здравето както и във връзка с приложението на съответните законови и подзаконови нормативни актове


ОПРЕДЕЛЯМ длъжностни лица, които да извършват контрол и съставят актове за установяване на извършени административни нарушения (актосъставители), както следва:


1. Началник на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ - за извършени нарушения или неизпълнение на въведени от Министъра на здравеопазването или Директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл.63, ал.4 или ал.7 и чл.63а. ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, освен ако деянието не представлява престъпление;


2. Главни експерти „Опазване на обществения ред“ - за извършени нарушения или неизпълнение на въведени от Министъра на здравеопазването или Директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки но чл.63, ал.4 или ал.7 и чл.63а, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, освен ако деянието не представлява престъпление;


3. Специалисти „Контрол по опазване на обществения ред и чистотата на обществените територии“ - за извършени нарушения или неизпълнение на въведени от Министъра на здравеопазването или Директор на Регионална здравна инспекция противоепидемични мерки по чл.63, ал.4 или ал.7 и чл.63а, ал.1 и ал.2 от Закона за здравето, освен ако деянието не представлява престъпление;


Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.


Настоящата заповед да се сведе до знанието на цитираните по-горе лица за сведение и изпълнение.