Административен съд - София област отмени решение №47 от 27. 12. 2019 год., с което Общински съвет Правец освобождава имоти на дружества с общинско участие в капитала им, използвани за спортни нужди, от такса битови отпадъци. Делото е образувано по протест на А. Христова – младши прокурор при Районна прокуратура - Ботевград,  против решението, взето на извънредно заседание на органа на местното самоуправление в Правец с 11 гласа „за“, „против" - 0 и 2 "въздържал се".


Според протестиращия прокурор решението е прието при съществено нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправни разпоредби. Сочи се, че в чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/ е предвидено правомощие на общинските съвети да освобождават отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси по ред, който следва да бъде определен от самия общински съвет с наредба, приета на основание чл. 9 от ЗМДТ. Решенията на общинските съвети, приети в съответствие с правомощията му по чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ (за разлика от решенията по чл. 8, ал. 5 на същия закон), имат за адресати категории лица, които не са конкретно индивидуализирани, а представляват група лица, които са обединени от някакви общи характеристики.


Решение № 47 от 27.12.2019 г. на Общински съвет - Правец има за адресат дружества с общинско участие в капитала им, притежаващи имоти, които се използват за спортни нужди, т.е. категория лица, които не са конкретно определени, а са посочени само с общите им характеристики, и има еднократно правно действие (за съответната година), притежава характеристиките на общ административен акт по смисъла на чл. 65 АПК. При това положение същото е следвало да бъде прието в рамките на производството по издаване на общи административни актове, предвидено в чл. 66 и сл. от АПК, което в случая не е сторено. 


Общинският съвет е приел решението, без да извърши уведомяване за предстоящото издаване на акта, без да оповести публично формите на участие на заинтересованите лица в производството и съответно без да извърши съобщаване по реда, предвиден в чл. 72 от АПК. Според прокурора неспазването на процедурата по приемане на решението представлява съществено нарушение на административнопроизводствените правила и се явява основание за оспорване на акта, съгласно чл. 146, т. 3 от АПК.


На второ място се излагат съображения за материална незаконосъобразност на оспорваното решение: с чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ се делегират права на общинските съвети да определят с наредба реда, по който да се извършва освобождаване от дължими такси. В приетата на основание чл. 9 от ЗМДТ Наредба № 15 за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Правец, цитирана сред основанията за приемане на оспорваното решение, е предвидено, че: „Общинският съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни такси. Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани, юридически лица с нестопанска цел, ползващи сгради публична общинска собственост, изцяло или частично от заплащане на отделни такси." (чл. 8, ал. 1 от Наредбата). Видно от използваната при формулиране на разпоредбата техника, първото изречение очертава правомощието на общинските съвети, произтичащо от чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ, като го преповтаря, а второто изречение посочва категориите лица, които могат да бъдат освобождавани от заплащане на отделни такси. При това положение, може да се направи изводът, че Общинският съвет предварително е определил категориите лица, които могат да бъдат освобождавани от заплащане на отделни такси, с приетия от него подзаконов нормативен акт, като тези категории включват единствено граждани и юридически лица с нестопанска цел.


На трето място се посочва, че за подаване на протест от прокурор срещу административен акт не е необходимо доказване на пряк и непосредствен интерес, за разлика от гражданите и организациите, за които допустимостта за обжалване на административния акт е обусловена от наличието на личен, пряк и непосредствен интерес. Правото на участие на прокурора е регламентирано в чл. 127, т. 5 от Конституцията на РБ и разпоредбата на чл. 16 от АПК, като съгласно тези разпоредби, прокурорът следи за спазване на законността, поради което се приема че осъществява своята дейност в защита на държавния и обществен интерес.


Протестът се поддържа от прокурор Петрова, която моли съда да уважи същия и да отмени оспореното решение, както и да заплати разноски по делото в размер на 20 лв. на Районна прокуратура – Ботевград за публикуване на  съобщението по делото в Държавен вестник.


Административен съд – София област  счита, че протестът е допустим и основателен. 


„Оспореният акт безспорно е общ административен акт, тъй като самата компетентност на органа е не да освобождава отделни лица, т.е. отделни правни субекти, а да освобождава категория лица. Законодателят не е дал определение на употребеното понятие „категория”, поради което и с оглед на чл. 36, ал. 1 от Указ 833 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове смисълът му трябва да бъде в съответствие с общоупотребимия български език. Категория, в контекста на предмета на делото, означава група задължени за такса битови отпадъци лица, обединени от общи характеристики“, се посочва в решението на съда 


„Правният субект с присъщите на освободената категория характеристики може да съществува към датата на вземане на решението на общинския съвет, но може да е станал задължено за таксата лице в рамките на календарната година, след вземане на решението. Видно е, че целта на законодателя не е да освобождава индивидуално задължени лица. Ако целта беше да се освобождават отделни правни субекти, законът не би съдържал изискването за категория. Целта на законодателя е чрез това правомощие общинският съвет да може да осъществява съответната политика в рамките на общината при спазване на принципа на равно третиране“, се казва още в решението на АССО. 


Съдът намира, че Общински съвет Правец е допуснал съществени нарушения на административнопроизводствените правила: „Органът въобще не е провел производството по глава десета, раздел втори „Общи административни актове“. Не е извършено уведомяване за предстоящото издаване на акта съгласно чл. 66 от АПК, не е извършено публично оповестяване на формите на участие на заинтересованите лица съгласно чл. 69 от АПК, не е извършено и съобщаване на акта съгласно чл. 72 от АПК.". 


На следващо място АССО посочва , че „оспореният акт е приет по време, което противоречи с норми и стойности, определящи изпълнението на общинския бюджет, което представлява съществено нарушение на производствените правила“. „Съгласно разпоредбата на чл. 8, ал. 3 от Наредбата "конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината. Така формулирана разпоредбата представлява елемент на реда за вземане на решението за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци. Решението е взето на извънредно заседание на ОбС, проведено на 27.12.2019 г., а бюджетът на Община Правец за 2020 г. е приет с решение №3/31.01.2020 г./което е публикувано на официалната интернет страница на Община Правец/. Не са налице изискванията на чл.73 от АПК- не се касае за общ административен акт, издаден в неотложни случаи, поради което, за да е законосъобразно процесното решение, същото следва да е прието при спазване изискванията на чл. 66 - чл.72 от АПК.


Неспазването на процедурата по приемане на решението като общ административен акт представлява отменително основание по смисъла на чл.146, т.3 от АПК“, пише в решението на съда. То може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните по казуса.