На 4 март т.г. Ботевградският районен съд се произнесе с решение, с което обяви за незаконно дисциплинарното уволнение на директора на Техническата професионална гимназия „Стамен Панчев“ - инж. Катя Ценева. Съдът постанови възстановяването й на заемната длъжност и й присъди обезщетение от 6 600 лева.


Регионалното управление по образованието София обжалва решението на Ботевградския съд пред по-висша инстанция - Софийския окръжен съд. На 28 юли СОС потвърди решението на Ботевградския съд.


Като мотив за дисциплинарното уволнение на Катя Ценева бе посочено, че е дала интервю за „Ботевградски вести“ и национални медии, изразила е лично мнение, което не е съгласувала предварително с Регионалното управление по образованието и е злепоставила работодателя си.


От събраните по делото доказателства не се установи с изявленията си в даденото интервю ищцата да е злепоставила работодателя. От приложената извадка от бр. 18 от 30.04.2019 год. на вестник „Ботевградски вести“ се установява, че е публикувано интервю с ищцата във връзка с приетите на второ четене промени в ЗСП относно спиране на детските надбавки на родителите за една година при 5 неизвинени отсъствия на детето от училище. В изявлението е отразено, че ищцата изразява личното си мнение и прави анализ на случващото се в поверената й гимназия; изнася данни за това какви според нея са причините за отсъствията на децата от училище, като е дала за пример следното: „Само ще дам една статистика: в Ботевградска община съотношението присъстващи - неприсъстващи в училище е 50:50. Става дума не за деца в риск, става дума просто за изгубени за образованието деца. Уточнявам обаче, че става дума за средното образование“. Съдът намира, че с това свое изказване ищцата е изразила личното си мнение по поставените въпроси, включително за това дали приетите промени в ЗСП според нея ще дадат резултат, изхождайки от личните си наблюдения, от разговори с родители и ученици. С изказването си същата по никакъв начин не е уронила доброто име на институцията, която представлява, като не е отправяла критики и не е давала отрицателни оценки за работодателя или РУО София-регион. Изразената позиция се основава на нейни наблюдения, като никъде ищцата не е посочила, че изнася официална статистика на РУО или МОН, а изявлението й се отнася за определена група деца на 15-16 години от средното образование, които не могат да пишат и да четат, а не визирала всички ученици и то от повереното й училище. Не се установи също така ищцата да е имала задължение по длъжностна характеристика или нормативен акт да съгласува изявлението си с Началника на РУО или МОН. С оглед това съдът намира, че с изявленията си ищцата не е извършила нарушение на трудовата дисциплина по чл. 187, ал. 1 т. 8 от КТ, което да обуславя налагане на дисциплинарно наказание“ - се казва в решението на Софийския окръжен съд.


Техническата професионална гимназия е осъдена да плати 2 000 лева за разноски, направени по делото.


Решението на СОС може да се обжалва пред ВКС.