25 ученици от 12 "в" клас на ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров" Ботевград (паралелка чуждоезиков профил - немски език с ръководител Таня Грухланска) и 25 младежи от гр. Ниш, Сърбия, направиха хербарии от горски треви, папрати и мъхове. Дейността се проведе едновременно в двете страни и по обща програма в периода 25-27.09.2020 г.


В първия ден се проведе общ уебинар, в който български и сръбски учени запознаха младежите с най-разпространените растителни видове в трансграничния район между двете страни. На следващия ден българските младежи заедно с учени от Българската академия на науките и Софийския университет посетиха горския парк „Небесните пасбища“ в с. Осиковица и горската екопътека до Етрополския манастир „Св. Троица“. В красивите дъбови и букови гори те събраха материали от 75 различни горски треви, папрати и мъхове. 


На третия ден младежите и експертите определиха вида на събраните растения, техните научни наименования и направиха хербарии от тях.  


По време на събитието българските и сръбските младежи имаха общи онлайн сесии, през които обменяха информация за това, което са свършили през изминалия ден, както и за своите родни места, традиции и култура.


Българските и сръбските хербарии ще бъдат представени в изложби, които ще се организират в двете страни. Основната цел на тази проява е да се привлече вниманието на обществото върху важността от опазване на горите и природните ресурси.


Тази дейност е реализирана в рамките на проект „За всеки спасил дърво“. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Сърбия 2014-2020 г.