Днес ще се проведе първото редовно заседание за 2021 г. на Общински съвет - Ботевград. То започва в 17:00 часа и може да бъде проследено на живо ТУК.


Сесията ще протече при следния дневен ред:


1. Отчет за изпълнението на програмата за управление на община Ботевград за 2020 година. 


2. Отчет за дейността на Общински съвет - Ботевград и неговите комисии за второто шестмесечие на 2020 година.


3. Информация за социално-икономическото състояние на кметство с. Литаково, общ. Ботевград.


4. Анализ за дейността на Районно управление Ботевград за 2020 година.


5. Информация за дейността на отдел „Контрол по сигурността и обществения ред“ за периода януари - септември 2020 година.


6. Докладни записки


6.1. Докладна записка относно проект за бюджет на община Ботевград за 2021 година и Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2021 година.


6.2. Докладна записка относно предоставяне на Годишен план за дейността на Звено „Вътрешен одит“ в Община Ботевград.


6.3. Докладна записка относно утвърждаване Система за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на град Ботевград през учебната 2021/2022 учебна.


6.4. Докладна записка относно участие на община Ботевград с проектно предложение по Процедура за директно предоставяне ва безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа+“.


6.5. Докладна записка относно създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно делегирана дейност.


6.6. Докладна записка относно Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Местна инициативна група Ботевград“ върху част от имот - частна общинска собственост по реда на чл. 39, ад. 4 от Закона за общинската собственост.


6.7. Докладна записка относно Даване съгласие за отдаване под наем на помещение, част от имот - публична общинска собственост в с. Радотина.


6.8. Докладна записка относно прекратяване на съсобственост в недвижим имот - урегулиран поземлен имот XXII-1401 в кв. 69 по регулационния план на вилна зона „Зелин“ между Община Ботевград и физическо лице по реда на чл.36, ал. 1, т.2 от ЗОС.


6.9. Докладна записка относно Одобряване на актуална пазарна цена за продажба на общински недвижим имот по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост в с. Боженица.


6.10. Докладна записка относно Одобряване на актуална пазарна цена за продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС на общински недвижим имот в с. Скравена, включен в Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в община Ботевград през 2021 г.


6.11. Докладна записка относно даване съгласие за учредяване на право на преминаване и право на прокарване за обект: „Външно ел. захранване с кабел НН-1KV за „Филиал за спешна медицинска помощ“ в ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КК и КР на гр. Ботевград, представляващ УПИ I - За болница и обществено обслужване, кв. 202 по действащия регулационен план на гр. Ботевград“.


6.12. Докладна записка относно изменение на Решение №180 от 30.07.2020 г. на ОбС - Ботевград, с което е дадено съгласие за учредяване на право на преминаване и право на прокарване за обект: „Реконструкция на мрежа НН и изнасяне на съоръженията за техническо измерване /СТИ/ от жилищен блок 13, входове А, Б, В и Г и захранването им от ТП „Север 4“ , гр. Ботевград, област Софийска“ /изменение по чл. 154 от ЗУТ/.


6.13. Докладна записка относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите общинските съвети в Република България.


7. Питания