Повече от 160 услуги в различни направления на административната дейност на Община Ботевград ще се предоставят и по електронен път. Именно това налага да се гласува Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград, обясни кметът Иван Гавалюгов по време на вчерашното редовно заседание на Общинския съвет, когато на дневен ред бе проектът  на решение. Той разясни още, че в него са добавени нови услуги, които не са предлагани досега, но се оказва, че от тях има нужда, като например депониране на отпадъци с код, попадащ в обхвата на комплексното разрешително на регионалното депо.


За всяка услуга са определени такса и срок за изпълнение:https://botevgrad.bg/ads/view/o-b-ya-v-l-e-n-i-enaproekt-za-izmenenie-i-dopalnenie-na-naredba-za-opredelyaneto-i-administriraneto-na-mestnite-taksi-i-tseni-na-uslugi-na-teritoriyata-na-obshtina-botevgrad-1631


В хода на обсъждането адв. Донков попита дали Общината е мислила по въпроса да насърчи ползването на услугите по електронен път, въвеждайки по-ниски такси.


„Цената на услугите е разходоориентирана по закон. Много може да дебатираме дали правилно са калкулирани разходите. Когато услугите се предоставят по електронен път – това е за удобство на гражданите. На практика цялата процедура по предоставяне по електронен път е същата, като по предоставяне на хартиен носител, с тази разлика, че всички документи трябва да бъдат сканирани и изпратени съответно на имейла, който е посочен от заявителя. Така че има и допълнителен разход по сканиране“, обясни кметът Гавалюгов. –Ще предоставим и услуги, които Общината не е предоставяла до този момент, но фигурират в съответните регистри“, допълни той. 


Адв. Георги Донков репликира, обяснявайки, че става дума за сериозно стимулиране. Той даде пример с такси на електронни услуги на търговския регистрира, които са от 50 до 70 на сто по-ниски от тези на услугите, заявени по обичайния начин – на гише. 


„Има много хора, които работят извън територията на общината. Би било редно за всички тях да се помисли“, добави съветникът. 


Кметът отвърна, че тези хора ще си спестят разходите за транспорт, идвайки до Ботевград, за да си подадат заявление за даден вид услуга. „Мисля, че не е малко спестяването на тези разходи и време, след като ще им предоставим възможност да го направят по електронен път, и то не на по-висока цена. Това е един немалък стимули и едно немалко спестяване“, посочи той.


Предложението за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Ботевград бе прието с 26 гласа „за“ и 2 „въздържал се“. 


След влизане на решението в сила Община Ботевград ще проведе разяснителна кампания за подаване на електронни заявления до администрацията. 


И в момента част от услугите на Общината могат да бъдат заявени по електронен път: https://botevgrad.bg/news/view/e-uslugi-1271