Пенсия – звучи далечно, но ако не се замислим сега, когато дойде времето да се пенсионираме ще е твърде късно, за да предприемем действия.


Пенсионната система е едно от най-променяните законодателства в България. И колкото и неглижирана и пренебрегвана да е темата, в един момент всички опираме до тази система. Когато си на 20-30 години, животът е пред теб и все си казваш: Има време да мисля за пенсия, в един момент осъзнаваме, че сме се заблуждавали и всички сме пътници в един и същи влак, разположени в различни закони. 


Как е изградена пенсионната система в България


Сега действащата пенсионна система в страната ни от 2002 г. и е изградена от 3 стълба.


Първият стълб е изграден от Задължително социално осигуряване (Държавното обществено осигуряване-ДОО), като оттам в Национални Осигурителен Институт (НОИ) влизат ¾ от пенсионните ни осигуровки. Той предствалява разходопокривна система или още солидарна система. Това е един общ фонд в който влизат всички средства и характерното за него е, че от осигуровките на трудово активните към момента хора, се изплащат пенсиите на пенсионерите. 


Вторият стълб е изграден от Допълнителното задължително пенсионно осигуряване – Универсален пенсионен фонд (УПФ). Той е коренно различен от първия и има капиталово покривна система. По своята същност това е частен взаимен фонд  под държавна регулация и там всеки един от осигуряващите се има индивидуална партида. Такъв стълб могат да имат само хората, родени след 31.12.1959 г.


Третият стълб е Допълнителното доброволно пенсионно осигуряване. Неговите характеристики се покриват с тези на 2-рия стълб, разликата е в това, че не е задължителен, а е доброволен. Поради доброволния си характер е неглижиран от хората и към момента от 4 млн. осигуряващи се само 600 хил. заделят средства в третия стълб. 


Кой, кога и на каква пенсия има право


За да се получи пенсия трябва да са изпълнени едновременно две условия – да се достигне определена възраст и да има определен брой години трудов стаж. 


 Възраст - 65 години:


   - мъже, родени след 1.02.1964


   - жени, родени след 1.04.1972


Осигурителен стаж:


   - 40 г. мъже, родени след 1.04.1962


   - 37 г. жени, родени след 1.07.1964


*Майчинството и казармата се водят осигурителен стаж.


Когато нямате необходимите години осигурителен стаж, може да си купите до 5 години. Това означава, че имате правото да си платите осигуровките за пенсия за 5 години. Всеки може да си купи стаж, има разлика в това кога може да си купите стажа. Ако сте висшисти  може да го направите, когато решите и на 25 г. и на 30 г. и на 35 г., ако обаче нямате висше образование имате право да си купите стажа само при навършване на пенсионна възраст.


В случай, че не Ви достигат повече от 5 години трудов стаж, трябва да продължите да работите още 2 години, до навършване на 67 и тогава ще се пенсионирате с пенсия, която отговаря на Вашия принос в пенсионната система, т.е. годините стаж и индивидуалния коефициент изчислен от НОИ. Каквито и изчисления да се направят, пенсията не може да е по-малка от 85 % от минималната пенсия. И изискването е бъдещият пенсионер да има поне 15 години действителен стаж. Това е стаж, който реално е положен като труд. Тук не влизат майчинството при жените, времето на войнишката служба при мъжете и времето на регистриран безработен в бюрото по труда.


Самата формула за изчисляване на пенсия включва 4-ри множителя. Това са годините трудов стаж, коефициент на натрупване – константа в размер на 1,2%,  определена в КСО, индивидуален коефициент – отразява нашия принос към пенсионната система и се изчислява на база на осигурителните ни вноски през годините (0.61 – 2.81 за 2021г.), и последния коефициент е средния осигурителен доход за 12 месеца назад преди датата на пенсиониране. 


Пример: пенсиониран на 01.01.2021


Осигурявал се е на минимума: (МРЗ-610 лв и СОД-1069.50 лв за 2020 г.)


1. Пенсия за мъж  – 40*1.2*0.57*1069.50=292.62 лв –> 300.00 лв


2. Пенсия за жена – 37*1.2*0.57*1069.50=270.67 лв --> 300.00 лв


Пример: пенсиониран на 01.01.2021


Осигурявал се е на максимума: (МОД-3000 лв и СОД-1069.50 лв)


2. Пенсия за мъж  – 40*1.2*2.80*1069.50=1437.41 лв –>1440.00 лв


3. Пенсия за жена – 37*1.2*2.80*1069.50=1329.60 лв –> 1440.00 лв


От примерите става ясно, че за хора, пенсиониращи се по едно и също време единствената променлива във формулата е индивидуалният коефициент. Но във формулата има и още една неизвестна за хора, на които им предстои да се пенсионират тепърва и това е средният осигурителен доход за предходните 12 месеца. Затова е доста трудно да бъде изчислена с точност пенсията, която ще вземе човек, на когото му остават примерно 10 или 20 години до пенсия. 


Държавната пенсия ДОО има своите плюсове: пожизнена е, индексира се – защитена е от инфлацията. Тази година пенсиите ще бъдат завишени с 5 %, догодина с 5,5 %. Наследява се – вдовишките пенсии. Има и своите негативи – има 2 варианта, в които може да получим по-малка пенсия. Първият е ако се пенсионираме до една година преди пенсионната възраст – пенсията ни ще бъде намалена до 4.8 % и вторият предвижда възможност да бъде намалена, ако бъдещият пенсионер има партида в УПФ. Не е ясно колко ще бъде намалението – очаква се да бъде около 9%. Като се очаква тази разлика да бъде компенсирана със средствата, които ще бъдат получени от фонда.


Осигуряване в Универсален пенсионен фонд (УПФ)


По своята същност, както отбелязахме и по-горе, те представляват взаимни фондове под държавна регулация. В България съществуват 9 такива фонда. В избрания от нас (или служебно избран, ако до 3 месеца не сме посочили) влизат 5% от осигурителната ни вноска. Ако сте пропуснали избора на УПФ и сте били разпределени служебно, може да направите промяна на Вашия пенсионен фонд един път годишно през време на трудовия стаж до достигане на пенсионна възраст, но 1, 2, 3, 4 или 5 години преди пенсиониране, според възрастта на бъдещия пенсионер.


Това което е характерно за УПФ-тата е, че в тях всеки има индивидуална партида, които се унаследява, преди да се определи пенсия от този стълб.


Управлението на средствата в пенсионните фондове се регулира от държавата, като не се допускат инвестиции във високо-рискови финансови инструменти. 


Доходността на УПФ-тата варира от 1,5 до 3,2 %. 


Промени в КСО касаещи Универсалните пенсионни фондове


Според последните промени се гарантира размер на средствата по партида - не по-малко от (номиналната) сума на осигурителните вноски. Или това означава, че колкото пари сме внесли във фонда, поне толкова трябва да изтеглим. Ако доходността е по-ниска или отрицателна Управляващото дружество на УПФ чрез резервите си трябва да покрие разликата и да ни изплати пълния размер на постъпилите от нас осигурителни вноски. 


Изплащане на пенсии от втория стълб (УПФ)


Въпреки действащия от 2002 г. втори стълб, до скоро нямаше яснота как ще се изплащат пенсиите от него. Според новите правила има три възможности:


1. Допълнителна пожизнена пенсия за старост – Това означава, че неговата партида трябва да е толкова голяма, че той да може да получи поне 15 % от минималната пенсия. В сегашните условия минималната пенсия е 300 лв., от които 15 % са 45 лв., т.е. толкова трябва да му бъде портфейла в тази индивидуална партида, че да може да получи 45 лв. към пенсията си за 16,2 години. Партидата се ликвидира и става ненаследяема, а пенсията става пожизнена.


2. Разсрочено плащане – средствата да са 3-пъти по-големи от минималната пенсия, но за тези 16,2 години се получат по-малко от 45 лв. на месец. Тогава законодателят е разпоредил да се направи разсрочено изплащане – например анюитетно 1 път месечно за период от 10 години до ликвидиране на партидата. В този случай остатъка на средствата по партидата е наследяема.


3. Еднократно плащане – средствата да са 3-пъти по-малко от минималната пенсия. Изплащат се при пенсионирането на куп. 


След пенсионирането индивидуалната партида се ликвидира и средствата се преместват във Фонд за разсрочени плащания. Хората нямат право да избират между 3-те варианта. В кой от тях ще попадне даден човек определя сумата в партидата.  


Пожизнените пенсии и разсроченото плащане се актуализират поне веднъж годишно. Като актуализацията е с най-малко 1/2 от разликата между доходността на съответния фонд и техническия лихвен процент.


Пенсията или е пожизнена и не защитава преживелия съпруг или го защитава, но не е пожизнена.


На база на горе изброеното може да си направим извода, че за да си осигурим заместващ доход за златните години, който да ни позволи да водим същия или близък стандарт на живот, като този преди пенсионирането, е допълнително спестяване и самостоятелно инвестиране за пенсия в подходящ, глобално диверсифициран портфейл, при възможно най-ниски такси, със или без помощта на финансов консултант.


Матириалът е предоставен на botevgrad.com от MoitePari.bg.