От началото на миналата седмицата Община Ботевград започна процедурите по отчуждаване и заплащане на имотите, които попадат в границите на трасето на бъдещата пешеходна и велоалея до Врачеш. Общата сума, предвидена за обезщетяване на собствениците, е в размер на 16 425 лева.


В зависимост от големината на отчуждения имот притежателите им ще получат различни суми. Общият брой на собствениците или наследниците на отчуждени имоти е 17. Най-голямото обезщетение е в размер на 2 500 лева, най-малките части са по 160 и 240 лева.


През изминалата седмица стана ясно, че в Общински съвет Ботевград е внесена докладна записка, с която Община Ботевград иска разрешение от местните депутати да започне изработване на подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за „Велоалея за споделено велосипедно и пешеходно движение от КМ 195+190 до КМ 196+577“.