Програмата ще се проведе на територията на
Обогатителен комплекс - с. Мирково
и Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе.


Краен срок за кандидатстване 6 юни 2021 г.


Как да кандидатствате?
Изпратете необходимите документи на e-mail:
jobs@ellatzite-med.com или адрес: „Елаците-Мед” АД,
Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“,
с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област.


Необходими документи:
Автобиография;
Мотивационно писмо;
Уверение от учебното заведение.


Фирмата предлага:
Трудов договор и месечно възнаграждение за
периода на стажа;
Придобиване на практически познания и умения
в реална работна среда;
Възможност за професионална реализация.


Лятната Стажантска програма е насочена към
студенти, завършили III, IV и V курс или
млади специалисти без стаж
по специалността.


В нея могат да кандидатстват
студенти, обучаващи се по следните
или сходни на тях специалности:
Разработване на полезни изкопаеми;
Открито разработване на полезни изкопаеми;
Обогатяване и рециклиране на суровини;
Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;
Маркшайдерство и геодезия;
Механизация на минното производство;
Автоматика, информационна и управляваща техника;
Електроенергетика и електрообзавеждане;
Геология;
Геопространствени системи и технологии;
Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;
Техника и технологии на взривните работи;
Хидрогеология и инженерна геология;
Хидротехническо строителство;
Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето;
програма2021
Химично инженерство;
Физика;
Електроника и електротехника;
Машиностроителна техника и технологии;
Машиностроене и уредостроене;
Компютърно и софтуерно инженерство;
Компютърни технологии в инженерната дейност;
Телекомуникации;
Транспортна техника и технологии;
Технология и управление на транспорта;
Управление на проекти в строителството;
Транспортно строителство;
Международни икономически отношения;
Управление на човешките ресурси;
Право;
Туризъм.
Бизнес администрация;


„ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.
Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД само с цел извършване на подбор за стажантската програма.
След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД.