Председателят на общинското ръководство на пенсионерите Георги Стефанов Георгиев е внесъл докладна в общинската администрация, в която предлага да се осигурят по пет кубика дърва за огрев на 12 местни жители – военноинвалиди и ветерани от войната. Той е представил и поименен списък на хората. От своя страна кметът Иван Гавалюгов ще поиска съгласието на местния парламент за отпускане на 4 200 лева от собствени приходи на Общината за закупуване на дървата. Докладната е включена в дневния ред на редовното заседание на Общинския съвет, което ще се състои на 24 юни.