Държавна агенция закрила на детето започва инициатива за популяризиране на дейността на Национална телефонна линия за деца (НТЛД).


Националната телефонна линия за деца е хармонизиран европейски телефонен номер – 116 111, изграден и поддържан в изпълнение на разпоредбите на чл. 17а, ал. 1, т. 17 от Закона за закрила на детето, и осигурява информиране, консултиране и помощ на деца.


Децата трябва да знаят, че съществува възможност да бъдат изслушани, подкрепени или насочени от консултантите на Национална телефонна линия за деца безплатно, 24 часа, 7 дни в седмицата.