Исторически музей Правец обявява конкурс за подбор на кандидати за следните длъжности:


1.1. „Уредник – Археолог“, отговарящ за отдели „Археология“ и „Нумизматика“ – 1 бр.


1.2. „Уредник“, отговарящ за отдел „Нова и най-нова история“ – 1 бр.


Място на работа: Исторически музей-Правец


Характер на работа:


Участие в събирателската, научноизследователската, експозиционната и популяризаторската и културно-просветна дейност на музея.


Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1.1. Образование – висше: „бакалавър“ или „магистър“;


1.3. Област на висше образование „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“;


1.4. Професионално направление – История и Археология или Социология, антропология и науки за културата


2. Допълнителни изисквания:


2.1. Притежаване на организационни умения, нагласа за работа в екип, инициативност, комуникативност;


2.2. Компютърна грамотност.


3. Като предимства се считат:


3.1. Притежаващи езикова квалификация, за наличието на която представят съответния документ;


3.2. Професионален опит по специалността.


Необходими документи за кандидатстване:


1. Писмено заявление за участие в конкурс до Директора на Исторически музей-Правец (свободен текст);


2. Автобиография/CV – оригинал;


3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността (копие);


4. Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие / ако притежава/)


5. Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);


6. Документ за самоличност (копие);


7. Свидетелство за съдимост – оригинал /изисква се при постъпване на работа/;


8. Медицинско свидетелство – оригинал /изисква се при постъпване на работа/.


Начин на провеждане на конкурса:


Събеседване с кандидатите. 


Кандидатите, представили всички необходими документи и отговарящи на условията за заемане на длъжността, ще бъдат поканени по телефона за интервю.


Срок и място за подаване на документите:


Срокът за подаване на документите е до 29.10.2021 г. включително до 17:30 ч.


Документите се подават в деловодството на Исторически музей-Правец – гр. Правец, пл. „Тодор Живков“ № 4, всеки работен ден между 08:30 – 12:30 и 13:30 – 17:30 часа, като се представят оригиналите на документите за сверка. 


За допълнителна информация тел. 0879688803.