На страницата на РУО София регион е публикувана информация за организацията на образователния процес в Софийска област от 9 ноември.
В 19 от общините, сред които Ботевград и Правец, са преустановени присъствените учебни занятия за учениците от I до XII клас в училищата поради достигната 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население. Дистанционно обучение важи до намаляване на 14-дневната заболяемост в съответната община или отмяна на въведените със заповедта на министъра на здравеопазването временни противоепидемични мерки на територията на Република България.
В Соифйска област единствено в училищата в община Чавдар се провеждат присъствени занятия за всички ученици.