Автомагистрали “Хемус“ АД са внесели уведомление до директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите, с копие до Община Ботевград, за оттегляне на инвестиционното си предложение за  обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци в част от имот с местонахождение в местността Креща на село Скравена. Дружеството отправя молба за прекратяване на административното производство по разглеждане на внесената документация и на действията по искането за преценяване необходимостта от изготвяне на Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/.


А ето и мотивите, с които АМ „Хемус“ оттегля своето инвестиционно предложение:  


След извършените от Вас в рамките на производството и по надлежния законоустановен ред уведомления до обществеността на община Ботевград, а в частност и жителите на село Скравена, в резултат на възникнало обществено недоволство, бяха проведени срещи с обществеността на село Скравена. На срещите направихме необходимите усилия да проведем равнопоставен диалог с обществеността и да внесем повече информация и конкретика по предложението ни, реализацията на което вярваме, би спомогнало за потенциална превенция на замърсеността на природата в околностите на град Ботевград, село Трудовец, село Скравена, както и другите села от общината, от произволно изхвърляни непреработени строителни отпадъци. На срещите и разговорите, които проведохме присъстваха кмета на село Скравена и граждани на селото, които изразиха редица свои притеснения по повод инвестиционното ни предложение, основно насочени към декларирания от нас максимален годишен капацитет за третиране/рециклиране на строителни отпадъци в размер на 1 200 000 т. По този въпрос заявихме, че максималния годишен капацитет е деклариран въз основа на технически заложения от производителя максимален капацитет на съоръженията (който на практика е неизпълним/непостижим), като реалните ни прогнози са за над десет/петнадесеткратно по-ниски количества на годишна база. Приехме забележката и поехме ангажимент за извършване на корекция, отразяваща реалните прогнози.


От активни представители на обществеността бяха повдигнати и въпроси относно потенциално замърсяване на околната среда вследствие на дейността с опасни химически и биологични отпадъци. Въпросите бяха придружени с категорични твърдения от отделни граждани, че в намеренията ни са включени планове за внасяне и депониране на битови, промишлени и опасни отпадъци от западноевропейски държави в големи количества. Споделиха се опасения за замърсяване с радиоактивни отпадъци, тежки метали, азбест, органични отпадъци и др. Въпреки изразеното ни категорично несъгласие с така поставените „обвинения“, декларираните от нас реални намерения и повторни обяснения за същността на нашето предложение, не получихме очакваното доверие. Останаха неоснователните съмнения на хората в наши прикрити намерения за нерегламентирано замърсяване на околната среда с цел бързо натрупване на големи печалби.


Не на последно място бяха изразени и притесненията на обществеността относно потенциална запрашеност вследствие транспортирането и преработването на строителните отпадъци. Декларирахме с подробности нашите намерения за изграждане на оросителна система, калоуловителна система, обезпрашаване и т.н.


С оглед на горното и като се вземе предвид, че „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС“ АД е основен работодател и данъкоплатец в село Скравена, развиващ основната си дейност на територията на община Ботевград от далечната 1973 г., осигуряващ препитанието на повече от 50 семейства и с цел запазване на добрите отношения с жителите на селото, имиджа на компанията и обезпечаване на дейността и на територията на общината в дългосрочен план, оттегляме предложението си във вида, в който е подадено.


След обстоен анализ на бизнес плана на дружеството и възможностите за съществена промяна в намеренията ни за „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване и рециклиране на строителни отпадъци в част от имот № 66860.12.126“, съгласувани своевременно с местната общественост, община Ботевград и кметство Скравена, ще преценим дали е целесъобразно да променим и подновим инвестиционното си предложение.


Междувременно жителите на Скравена инициираха подписка срещу инвестиционното предложение. Към момента са събрани повече от 600 подписа. Подписката среща подкрепа от граждани в цялата община.