На 13 декември изтече срокът за участие в обществената поръчка на Община Ботевград - „Приготвяне, пакетиране и доставка на топъл обяд в Община Ботевград“, във връзка с изпълнение на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001- „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19”, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица”.


Оферта е представил само един кандидат - „ДЕСИ-92 – МИРЯНА ЙОТОВА“ . Прогнозната стойност на поръчката е -  59 062,50 лева без ДДС.


Изпълнителят ще осигурява топъл обяд и транспортирането му до домовете на потребителите на територията на община Ботевград - Ботевград и в селата Врачеш, Трудовец, Скравена, Литаково, Новачене, Гурково, Боженица, Краево, Рашково, Радотина, Липница и Елов дол.


Услугата ще обхване 200 души. Дейностите включват осигуряване на храна за обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт, в съответствие с изискванията на националното законодателство и осигуряване на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранено на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.


Единичната стойност на доставката за 1 /един/ потребител на социалната услуга е в размер на 2,70 лева с включен ДДС. Приготвената храна ще се доставя ежедневно до дома на потребителя, в работните дни.