Исторически музей - Правец обявява свободно работно място за длъжността „екскурзовод“. 


1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:


1.1. Минимални изисквания:


Образование – висше; образователно-квалификационна степен „бакалавър”;


Област на висше образование „Хуманитарни науки“ или „Социални, стопански и правни науки“; 


Професионални направления – Туризъм; Връзки с обществеността; Маркетинг и реклама; Културология; История и Археология или Социология, антропология и науки в сферата на културата


Да притежава организационни умения, да умее да работи в екип, адаптивност, комуникативност. Добра компютърна грамотност.


Като предимство се счита:


Чуждоезикова подготовка – Английски или друг чужд език;


1.2. Кратко описание на длъжността:


Работи в Исторически музей-Правец и неговите филиали.


Изнася беседи за постоянната експозиции и временните изложби.


Участва в цялостната рекламна и популяризаторска работа.


Изпраща прессъобщения до медиите и други групи публика.


Превежда материали, свързани с временните експозиции на ИМ-Правец.


Участва с преводи в цялостната рекламна и популяризаторска работа на ИМ-Правец.


Осъществява  връзки с български и чуждестранни туроператорски фирми.


Превежда материали, свързани с изобразителното изкуство и дейността на музея. 


Участва в подготовката на проекти при кандидатури на чужд език.


2. Необходими документи за кандидатстване:


2.1. Писмено заявление за участие в конкурс до Директора на Исторически музей-Правец (свободен текст);


2.2. Автобиография/CV – оригинал;


2.3. Диплом за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността (копие);


2.4. Документ, удостоверяващ професионален опит (трудова, осигурителна, служебна книжка – копие /ако притежава/)


2.5. Документ за допълнителна квалификация (ако има такава – копие);


2.6. Документ за самоличност (копие);


2.7. Свидетелство за съдимост – оригинал /изисква се при постъпване на работа/;


2.8. Медицинско свидетелство – оригинал /изисква се при постъпване на работа/.


3. Срок за подаване на документите: 15.04.2021 г. включително.


Кандидатите подават документите лично в Исторически музей-Правец на адрес: гр. Правец, пл. Тодор Живков № 4 от 09:00 часа до 12:00 часа и от 14:00 до 17.00 часа, лице за контакт: Татяна Борисова. Телефон за контакти: 0879688803


4. Събеседване с кандидатите.


Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.