Във връзка с предстоящото пускане от 01.09.2022 г. в експлоатация на две нови помещения към Детска градина „Кокиче“ - Ботевград, и поради разрастване на ж.к. „Васил Левски“ (Новия Изток), общинското ръководство предлага разкриването към детското заведение на две нови групи - една яслена и една възрастова група. Както сме информирали, двете нови помещения са изградени по проект „Преустройство и пристройка на ДГ „Кокиче“, гр. Ботевград“ по МОДУЛ 1 - „Изграждане на нови сгради за детски ясли и детски градини, както и пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващи“ по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022 г.


От общината са направили проучване за броя деца, родени през 2020 и 2021 г. и с настоящ адрес в ж.к. „Васил Левски“ (Новия Изток), които ще постъпят през учебната 2022/2023 г. в яслени групи. Данните от него сочат, че има необходимост от разкриване на нова яслена група именно в ДГ „Кокиче“. Родените през тези две години деца в квартала са 36 на брой.


Към настоящия момент, съгласно утвърденото райониране за детски ясли в Ботевград, децата с настоящ адрес в ж.к. „Васил Левски“ попадат в района на ДЯ „Здравец“. При разкриването на яслена група към ДГ „Кокиче“ ще стане възможно да се направи по-равномерно разпределение на децата в районите на ДЯ „Здравец“ и филиал „Детелина“ към ДЯ „Здравец“.


Предложението за разкриването на двете нови групи е внесено за одобрение в Общинския съвет. Това ще стане на утрешното редовно заседание, което е насрочено за 17 часа.