Какви биха били приходите по общини, ако чрез държавен трансфер се получат, като местен приход, една пета от данъка върху дохода на физическите лица и една десета от корпоративния данък на юридическите лица, регистрирани на територията на съответната община? Чрез Сдружението на общините в Република България (НСОРБ) излезе официална информация, даваща отговор на този въпрос. Това съобщи по време на днешния брифинг с местните медии кметът Иван Гавалюгов. Той представи обобщени данни за община Ботевград и коментира финансовото предложение на НСОРБ за децентрализация на общините.


“Данните са на Националния статистически институт и са към 2019 год. Информацията не е много актуална, но дори и от 2019-та, ако една пета от данъка върху доходите на физически лица, регистрирани или живеещи на територията на нашата община, но обръщам внимание, че размерът е изчислен към средната брутна работна заплата за София област към 2019 год., която към днешна дата трябва да се актуализира поне с 20%, излиза, че община Ботевград трябва да получи 4 628 000 лева, които, съотнесено към собствените приходи за 2019 год. - 9 716 000 лева, са още едни 50% приходи в общинския бюджет от работещите в общината. Отделно една десета от корпоративния данък – това са още 861 000 лева. Като тук е важно да се отбележи, че големите предприятия не са регистрирани в община Ботевград, а изчислението е направено на база на адресна регистрация на търговските дружества. Ако се предприеме друг по-справедлив подход, което сме коментирали на среща на кметовете в Югозападния район за планиране с ръководството на Националното сдружение на общините, т.е. извършване на стопанската дейност, а не регистрацията на търговското дружество, тогава със сигурност приходите от данъка биха били далеч по-големи“, коментира кметът Иван Гавалюгов. 


Градоначалникът съобщи още, че от страна на Националното сдружение на общините има и друго предложение - земеделските земи да се облагат с данък, което е внесено в Народното събрание, тъй като са необходими съответните законодателни промени. Това е още една възможност за допълнителни местни приходи.    


„Ако това предложение бъде прието, облагането на земеделските земи да е с един лев на декар, община Ботевград би получила още 212 000 лева допълнителен приход. Но това е решение, което трябва да се вземе от Народното събрание. Не мога да прогнозирам дали ще има съгласие за облагане на земеделските земи с данък, който да бъде с местен характер“, коментира още кметът.


Иван Гавалюгов представи друга статистика, която показва как биха се отразили тези допълнителни постъпления на нарастване на дела на собствените приходи: “По данни от 2019 год. делът на собствените приходи в приходната част на бюджета на община Ботевград е 31%. Ако чрез въпросната децентрализация се получат тези 20 на сто от данъка върху доходите на физически лица  и 10 на сто от корпоративния данък плюс актуализация на базисната данъчна оценка на имотите, която не е променяна от 2009 год., и приходите от налога на земеделските земи, делът на собствените приходи би нараснал на 42 на сто, което на практика означава, че все повече бихме разчитали на собствени приходи, а не толкова на трансфери от държавния бюджет. Правейки сравнение с други общини в София област, се вижда, че община Ботевград, която е с най-силно развита икономика в областта, е получила най-висок приход от данък върху доходите на физически лица. Следващата община е Елин Пелин – с около 3 200 000 лева. Прави впечатление, че за община Самоков, която е най-голямата община в областта, приходите от данък върху доходите на физически лица са в размер на 1 300 000 лева. Тази огромна разлика се дължи на официално регистрираните трудови правоотношения, което означава, че в общините има сива икономика. В тази връзка предложих на поредния форум на Сдружението на общините в Република България, което съм го споделял вече, общините да получат правомощия да осъществяват контрол върху спазване на трудовото законодателство. Ако получаваме 20% от събрания данък върху доходите на физическите лица, ние ще имаме пряк стимул да контролираме трудовите правоотношения на територията, на която се извършва съответната стопанска дейност. Това са правомощия, които не искаме да изземем от Инспекцията по труда, а да получим като допълнителна възможност, и то само в частта трудови правоотношения. Инспекцията по труда има и други задължения, съблюдава и условията на труд, графици на работно време и т.н.“, обясни той и даде пример в друга сфера – по Закона за движение по пътищата, как са споделени функциите между държавна изпълнителна власт и местна власт.


“С едно изменение от 2020 година се дадоха правомощия на кметовете и на службите, назначени от съответните кметове на общини, да осъществяваме контрол върху спазване на правилата за паркиране в населените места. На база на тези правомощия ние ги изпълняваме. Тези функции не са иззети от органите на МВР, съответно от КАТ. Те също ги изпълняват. Но ние сме пряко заинтересовани“, посочи Иван Гавалюгов и допълни: “Намирам абсолютно за логично този инструмент – да контролираме трудовите правоотношения, да бъде предоставен на органите на местно самоуправление, разбира се, тук се надявам да има съответната законодателна инициатива. Според мен това е едно безспорно лесно и изключително ефективно решение.“. 


Иван Гавалюгов припомни, че не веднъж е поставял въпроса за финансовата децентрализация на общините пред народни представители от различни политически сили, но вече са налице конкретни предложения в тази посока, за които са необходими законодателни промени.


“Вероятността тези законодателни промени да се случат при служебно правителство е по-голяма. При редовно правителство връзката изпълнителна-законодателна власт е много по-тясна,  а изпълнителната власт няма интерес. Именно поради тази причина не са предприети действия до момента. Защото те искат да разпределят средствата, а не да оставят на кметовете на общините по-сериозни бюджети, реално да се самоуправляват. Не знам дали ще имаме възможност в тези няколко месеца живот на служебното правителство, с оглед на последните събития все по-малка е възможността и за съставяне на редовно правителство, очакванията са в ранна пролет да има нови избори. Към днешна дата такива са и перспективите. Вероятно ще имаме отново редица предизборни мероприятия и обиколки от кандидат-депутати. Законодателните промени в полза на общините е една от темите, които не само аз като кмет и общинската администрация трябва да повдигаме пред тях, но и всички граждани, според мен, които биват включвани в дискусии и биват убеждавани в предимствата и ползите да бъде избран един или друг народен представител, също да поставят този въпрос, смята градоначалникът. –Всички трябва да са наясно, че за да могат да се изпълняват местните политики, не само при решаване на инфраструктурни проблеми, трябва да има съответните приходи. Ето пример с водопровода в село Трудовец, за който имаме проект от 2017 год., а чак сега има осигурено финансиране. Ако имаше подобна финансова децентрализация към 2017 год., с тези средства да сме го сменили три пъти до момента, за градския площад, за който търсим финансиране в размер на няколко милиона, също бихме могли да осигурим една голяма част от собствени приходи, болницата също щеше да бъде ремонтирана много по-рано. Въобще доста проблеми биха били решени по-рано във времето и нямаше да се налага толкова да сме зависими от централната власт и европейското финансиране“, заяви в заключение Иван Гавалюгов.