За одобрение в Общинския съвет е внесен проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа и личностно развитие. Съгласно разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование, във всяка Община се създава и води такъв регистър, в който служебно се вписват детските заведения и центровете . 


Проектът на Наредба за водене на регистър е изготвен в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с актовете на европейското законодателство. Това се посочва в докладната записка с предложения проект на Наредба. С прилагането й ще се постигне хармонизиране на местното законодателство с националното в областта на образованието, публичност и възможност за предоставяне на допълнителна електронна услуга на населението. 


Длъжностно лице ще вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центрове за подкрепа и личностното развитие. 


Проектът на Наредба е включен в дневния ред на редовното заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 24 ноември от 17 часа.