От ВиК ЕООД София се обърнаха към битовите абонати, ползващи услуга отвеждане на отпадъчни води, със следния апел:


Уважаеми абонати, моля не изхвърляйте в канализационната система отпадъци от небитов характер, които биха довели до запушване и компрометиране проводимостта на канализационната мрежа!


Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 25 от Наредба №4 за Условията и реда за присъединяване на потребители и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи: „При повреди или виновно запушване на канализационните отклонения и колектори, потребителят заплаща всички вреди, причинени на оператора и установени с констативен протокол, включително и разходите за ремонт и възстановяване на активите”.