Електромонтьор


Изисквания към кандидатите:


 Средно електротехническо образование;


 Минимум една година опит на подобна позиция;


 Кандидатите, които притежават най-малко III-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ще бъдат с предимство;


 Отговорност, прецизност и комуникативност;


 Умения за работа в екип.


Необходими документи за кандидатстване:


 Автобиография;


 Мотивационно писмо;


 Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед” АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, 


Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на 


е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 09.01.2023 г.


 --------------------------------  


Механошлосер


Изисквания към кандидатите:


 Средно техническо образование;


 Свидетелство за правоспособност за придобита квалификация по професията;


 Познания по основите на механиката и технологията на металите;


 Отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.


Необходими документи за кандидатстване:


 Автобиография;


 Мотивационно писмо;


Кандидатите, поканени за провеждане на тест и интервю, е необходимо да представят документи за завършено образование и/или придобита/и допълнителна/и квалификация/и, изисквани за длъжността.


Месторабота: Рудодобивен комплекс на „Елаците-Мед” АД, гр. Етрополе.


Ако проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, 


Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" или на 


е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 09.01.2023 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на писмен практически тест и събеседване за определяне на входящото ниво на знания и умения.


 „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 27 април 2016 година.


Уведомяваме Ви, че изпратените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД само с цел извършване на подбор за посочената в настоящата обява позиция. След приключване на подбора изпратените от Вас лични данни ще бъдат унищожени, съгласно вътрешната процедура за унищожаване на лични данни на хартиен и на електронен носител на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД" АД.