Община Етрополе кандидатства по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по приоритетна ос BG05SFPR003-1.001 - Топъл обяд с проект „Tопъл обяд в община Етрополе“.


Жители на територията на Община Етрополе ще  получават топъл обяд от избран чрез обществена поръчка изпълнител. Топлият обяд ще се предоставя в работни дни и ще включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт. Целева група по проекта са 130 жители на общината, за които осигуряването на храна е затруднено или невъзможно, както и за крайнонуждаещите се.


Целта на проекта е да намали броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на топъл обяд.


Право на безплатен топъл обяд имат лица от всички населени места на общината, които отговарят на следните условия:


1. Възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 


2. Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл.4, ал.1, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 


3. Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ; 


4. Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане.


5. Скитащи и бездомни лица. 


6. Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.


Желаещите да получават топъл обяд, трябва да попълнят:


• Заявление – декларация;


• Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация.


За допълнителна информация и съдействие можете да се обаждате на следният  телефонен номер: 0720/ 6 2170.


-----------------------------------------------------------------------------------


Приложение 6 


ДЕКЛАРАЦИЯ


за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация


От .................................................................................. ЕГН........................................


                               име, презиме, фамилия


Постоянен адрес: държава....................................., област ......................................


Община..................................,Гр.(с.)..................................,ж.к./кв....................................Ул........................................................, № ........, бл. ....., вх. ......, ет. ....., ап. ...........


Във връзка с участие в дейности по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, давам изрично писмено съгласие конкретните индивидуализирани данни относно наличието на:


- регистрирана фирма на едноличен търговец;


- трудови доходи, доходи, декларирани по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ (влючително от упражняване на патентна дейност по чл. 39 от ЗДДФЛ);


да бъдат предоставени от органите на Националната агенция по приходите на дирекция „Социално подпомагане” гр. ........................


Дата: .............................                                       ДЕКЛАРАТОР: ....................................


подпис


Гр./ с. .............................                                     Служител: ....................................


подпис


Забележка: Лицето полага подписа си в момента на декларацията, пред съответния служител. 


 


ДЕКЛАРАЦИЯ


за съгласие за  разкриване на данъчна и осигурителна информация


От .................................................................................. ЕГН........................................


                               име, презиме, фамилия


Постоянен адрес: държава....................................., област ......................................


Община..................................,Гр.(с.)..................................,ж.к./кв....................................Ул........................................................, № ........, бл. ....., вх. ......, ет. ....., ап. ...........


Във връзка с участие в дейности по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, давам изрично писмено съгласие конкретните индивидуализирани данни относно наличието на:


- регистрирана фирма на едноличен търговец;


- трудови доходи, доходи, декларирани по реда на чл. 50 от ЗДДФЛ (влючително от упражняване на патентна дейност по чл. 39 от ЗДДФЛ);


да бъдат предоставени от органите на Националната агенция по приходите на дирекция „Социално подпомагане” гр. ........................


 


Дата: .............................                                       ДЕКЛАРАТОР: ....................................


подпис


 


Гр./ с. .............................                                     Служител: ....................................


подпис


Забележка: Лицето полага подписа си в момента на декларацията, пред съответния служител


   Приложение 1


Вх.№………………./


……………………..


                     


                                                                                  ДО


.......................................................................


(представляващия конкретния бенефициент)


ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ


Трите имена на декларатора име, презиме, фамилия на лицето, кандидат за получаване на подкрепа или на законния му представител


За…..


 


име, презиме, фамилия на лицето, за което се представя заявление-декларация (лице/дете с определн законен представител)


ЕГН / ЛНЧ Доходи в лв.


Семейно положение


Съжителствам със следните членове на семейството – три имена, ЕГН/ЛНЧ, родствена или друга връзка 1. ………………………………………………………………………..


2. ………………………………………………………………………..


Лица, задължени по закон да осигурят издръжка


Постоянен / Настоящ адрес Обл. ………………………, Гр./с. ……………………………………….


Ул./Бул. ……………………………………..


Телефон за контакти (ако лицето има такъв)


Заявявам необходимост от подкрепа с безплатна храна за обяд и съпътстващи мерки, като давам съгласието си да бъда включен в проверка за принадлежност към целеви групи /включваща и проверка за наличие /липса на двойно финансиране/ и участие в процедура за подбор на крайни получатели.


Декларирам, че ако бъда включен като краен получател на помощта «топъл обяд» за периода на неговото получаване, няма да участвам в други програми или проекти включващи предоставяне на безплатна храна за обяд, независимо от източника на финансиране.


При промяна на обстоятелствата и условията, при които получавам подкрепа, се задължавам в 3-дневен срок да уведомя общината/района на община.


Известно ми е, че за вписването на неверни данни в тази декларация, нося наказателна и гражданска отговорност.


Информиран съм, че копие на заявлението ще бъде предоставено и личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане (АСП) и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставени на трети страни, единствено по повод участието ми в Операция  „Топъл обяд“.


На основание чл. 74, ал. 2 , т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото си съгласие Национална агенция за приходите да предостави на АСП необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод включването ми в Операция  „Топъл обяд“, за което подписвам декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация в 2 оригинални екземпляра и се съгласявам единият да бъде предоставен на ДСП.


Съгласявам се предоставените от мен лични данни да бъдат обработвани от община Етрополе и Агенция за социално подпомагане като администратор на лични данни за целите на извършване на проверка за принадлежност към целевите групи, включваща проверка за наличие/липса на двойно финансиране и участие в процедура за подбор на крайни получатели по Договор ……………………… на основанията, описани в Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни, на Регламент (ЕС) 2016/679 от Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защита на физическите лица по отношение на обработване  на лични данни и за свободното движение на такива данни (GDPR) и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.


• Общината/район на община, конкретен бенефициент по административния договор, попълва името на съответната община и номера на изпълнявания административен договор, преди заявлението-декларация да се представи на съответния кандидат-получател.


• ДА                                 • НЕ


*В случай на несъгласие от страна на лицето представеното заявление-декларация не се разглежда.


ЗАПОЗНАТ СЪМ с Уведомлението за поверителност на личните данни на лица от целева група по Операция „Топъл обяд“


• ДА                                 • НЕ


Дата: ........................ Декларатор: .................................


(подпис)


Три имена 


и длъжност на лицето, приело заявление-декларацията 


 


…………………………………………………………………………....


Подпис:  


Дата: