Със затопляне на времето в началото на пролетта се повишават и среднодневните температури, с което нараства опасността от възникване на пожари  при дейности, свързани с  почистването на жилищни дворове и при провеждане на излети сред природата. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци, създават опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожари  и тяхното разпространение в полски и горски фонд. 


Ето защо Районна служба  “Пожарна  безопасност и защита на населението” - Ботевград се  обръща към жителите и гостите на община Ботевград да бъдат внимателни относно недопускане на запалвания и  пожари и да спазват  основните  правила за пожарна безопасност.


Горските пожари са стихийни бедствия, които за кратко време унищожават създаденото с векове национално богатство. Причините за горските пожари са различни, но най-често те са резултат от небрежна човешка дейност и неспазване на елементарни противопожарни изисквания при извършване на различни дейности  в горите и около тях.


Нека опазим зеленото богатство, като спазваме следните правила за пожарна безопасност:


•Не изхвърляйте стъклени бутилки сред природата – дефекти по тях може да имат ефекта на лупа и да възпламенят сухи треви и растителни отпадъци;


•При пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства, не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;


•Не палете огън в гората, или ако все пак запалите такъв, го направете само на специално обезопасени и обозначени за това места. Преди това се уверете, че имате достатъчно количество вода или други подръчни средства за евентуалното му погасяване. Обърнете внимание и за наличието на силен вятър – той е в състояние да разнесе искри и горящи частици  на големи разстояния, без да ви даде възможност за адекватна реакция;


•Абсолютно е забранено паленето на стърнища, сухи клони, площи със суха растителност и отпадъци в горските масиви;


•При извършване на контролирано изгаряне на растителни отпадъци в частните дворове, предварително да се вземат мерки за недопускане разпространението на горенето. Никога да не се оставя огъня без наблюдение, а след работа внимателно да се изгаси;


•Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, селскостопански сгради, вилни и жилищни постройки и горски масиви;


•При забелязване на признаци на пожар(дим, мирис на изгоряло и пламъци)  в горите и в близост до тях, е необходимо бързо да се оцени обстановката и при възможност да се започне гасене с подръчни средства, без да се поема излишен риск. 


В случай на  пожар веднага съобщете на единния номер за спешни повиквания 112, като съобщите по възможност най-точно местоположението на пожара. Обажданията на този номер са безплатни за всички оператори.