„Криси 2007“ ЕООД – така се казва фирмата, което е избрана за доставчик по обявената от Община Ботевград в края на месец февруари обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград“. Тя бе разделена в шест обособени позиции:       


Обособена позиция № 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Община Ботевград”;


Обособена позиция № 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” и филиал „Детелина“ в гр. Ботевград”;


Обособена позиция № 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Млечна кухня към Детска ясла „Здравец“ в гр. Ботевград“;


Обособена позиция № 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания -2 броя, в гр. Ботевград”;


Обособена позиция № 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”;


Обособена позиция № 6: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов”, гр. Ботевград”.


„Криси 2007“ ЕООД е единствен кандидат, подал оферти и по шестте позиции. Фирмата е със седалище село Петърч, Община Костинброд.


Прогнозната стойност на поръчката, при срок на договора от 24 месеца, бе 1 435 000 лв. без ДДС. От „Криси 2007“ са предложили обща цена от 1 403 568 лв.