От няколко дни Община Ботевград е открила процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции:


Обособена позиция 1: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детски градини и млечна кухня  на територията на община Ботевград”;


Обособена позиция 2: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска ясла „Здравец” в гр. Ботевград”;


Обособена позиция 3: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Център за настаняване от семеен тип-2броя, в гр. Ботевград”;


Обособена позиция 4: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора „Д-р Адриян Атанасов” в гр. Ботевград”;


Обособена позиция 5: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звено „Социален патронаж” към „Дом за стари  хора д-р Адриян Атанасов” , гр. Ботевград”.


Общата цел на настоящата обществена поръчка е определянето на Изпълнител, който да извърши доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград, за съответната обособена позиция. Доставката на хранителните продукти следва да се осигурява до складовете на съответното детско и социално заведение.


Общата прогнозна стойност на поръчката е 439 000,00 лева без ДДС, както следва: по Обособена позиция (ОП) №1 - 330 000,00 лева без ДДС, по ОП №2 -25 000,00 лева без ДДС, по ОП №3 - 22 000,00 лева без ДДС, по ОП № 4 - 40 000,00 лева без ДДС и по ОП № 5 - 22 000,00 лева без ДДС.


Оферти и заявления за участие се приемат до 17:30 часа на 19 януари 2018 г.


Повече информация можете да откриете ТУК