„Балкангаз 2000“ АД уведомява, че с Решение № ОУ-5 от 19.05.2023 г., Комисията за енергийно и водно регулиране одобри Общи условия на договорите за пренос на природен газ през газоразпределителната мрежа, Правила за работа с потребителите и Общи условия на договорите за снабдяване с природен газ, които вече са публикувани и са влезли в сила.


Решението на КЕВР и трите одобрени документа са достъпни в интернет на страницата на „Балкангаз 2000“ АД: https://balkangaz2000.com/bg/pages/obshti-usloviyai-pravila-11