Финансовият механизъм на ЕИП включва приноса на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за изграждането на по-зелена, по-конкурентна и по-приобщаваща Европа.


Трите държави донори работят в тясно сътрудничество с ЕС по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП). ФМ на ЕИП се финансира съвместно от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, като финансовият принос на всяка държава е съобразен с БВП на страната.


Норвежкият Финансов механизъм и ФМ на ЕИП допринасят за намаляване на социалните и икономически неравенства и укрепване на двустранните отношения с държавите бенефициери в Централна и Източна Европа и Балтийския регион.


В съответствие с приоритетите на ЕС за повишаване на енергийната ефективност България поставя енергийната ефективност на първо място и планира да постигне намаляване на потреблението на първична енергия с 27.89% и намаляване с 31.67% в крайно потребление на енергия, спрямо референтния сценарий PRIMES 2007.  


По последни данни на Евростат, енергийната интензивност на брутния вътрешен продукт (БВП) на България през 2020 г. е с 3.5 пъти по-висока от средната за ЕС (при БВП изчислен при референтна година 2010 г.) или 405 kgoe/1000 €, спрямо 117 kgoe/1 000 € в ЕС.За да достигне нивата на ЕС и конкурентоспособността на икономиката да се подобри в дългосрочен план е необходимо съществено подобрение по отношение на използваните технологии и производствени процеси на предприятията.


Целите на Европейската зелена сделка за постигане на неутралност по отношение на климата и на кръговата икономика, както и новите амбициозни цели на ЕС по отношение на климата изискват насочване на усилията към подобряване на енергийната ефективност на промишлеността. Усъвършенстването на енергийните баланси, в резултат на предложените мероприятия за икономия на електрическа енергии, определя по-високото ниво на енергийна ефективност на процесите.


Основната цел на процедура BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г., е свързана с предоставяне на подкрепа за оптимизация и внедряване на енергийно ефективни решения и технологии, както и по-ефективно управление и намаляване на потреблението на енергия в българските предприятия. Подобряването на енергийната ефективност в промишлеността ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж и създаването на нови работни места, а спестяването на енергия ще доведе и до спестяване на финансови ресурси.


С Решение № Е-РД-16-179/29.03.2023 г. на ръководителя на Програмния оператор при Министерство на енергетиката  17 проектни предложения - от общо 24  - получават безвъзмездна финансова помощ по малка грантова схема BGENERGY-2.003 „Енергийна ефективност в индустрията“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Финансирането на проектните предложения е на обща стойност в размер на 5 838 181,47 лева или 2 985 014,79 евро. Помощта се предоставя за осъществяване на мерки за енергийна ефективност, с които да се постигне повишаване на ефективността на индустриалните процеси в производството на българските предприятия. Подобряването на енергийната ефективност в промишлеността ще окаже положително въздействие от гледна точка на икономическия растеж и създаването на нови работни места, а спестяването на енергия ще доведе и до спестяване на финансови ресурси.


Проектът по настоящата процедура  ще има принос към постигане на  индикаторите посочени за изпълнение на резултатите по приоритетна ос:„Подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините“ по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“.


Бенефициент по проекта е „Етрополски бук“ ЕООД  гр. Етрополе.


Ръководител на проекта е г-н Димитър Димитров, който е ръководил множество инфраструктурни  проекти с предмет енергийна ефективност.


Сключеният договор за  безвъзмездна финансова помощ с Министерство на енергетиката на РБългария е със срок на изпълнение 12 месеца, а размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100% и възлиза на 308 811,00лв. или 157 892,56 евро без ДДС.


 


Текст и снимки: Общината