Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ) обявява Национален младежки конкурс, който цели ангажиране на младите хора към проблемите на местните общности и насочване на вниманието им към местната власт и възможностите за активно включване на младежи на възраст до 29 г. включително, които са ученици, студенти или работят.


Конкурсът се организира по случай Деня на българската община и местното самоуправление – 12 октомври.


Участието в конкурса е индивидуално или в екип, като кандидатите следва да изпратят изложение на своята проектна идея (с текст, видео, презентация или др.) в съответствие с условията на конкурса в срок до 30 юли 2023 г.


Основната задача за участниците в конкурса е да идентифицират конкретен проблем с обществена значимост в населеното място, в което живеят, и да предложат своя идея за неговото разрешаване. За конкурсните предложения, преминали първия етап на селекция, е предвидена менторска подкрепа от страна на екипа на НСОРБ и общините. Екипът на Сдружението ще посредничи пред ръководствата на съответните общини за реализиране на избраните идеи.


Концепцията на конкурса предвижда, освен да провокира интереса на младите хора към проблемите на местно ниво, но и да ги запознае с основните правомощия на местната власт.


ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ


• да демонстрират умение за синтезирано представяне на проблема;


• да представят убедително необходимостта от решаване на проблема;


• да са проявили интерес съществува ли аналогичен проблем на друго място в страната и чужбина;


• предложената идея да е практически приложима;


• предложеното решение да е съвместимо с правомощията на местната власт;


• предложеното решение да има ефект за гражданите или да води до подобряване на средата на живот в населеното място;


• да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на идеята


• да дава възможност за мултиплициране на решението.


ЖУРИ


- Двама представители на НСОРБ


- Представител на УНСС, катедра „Публична администрация“


- Представител на СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Публична администрация“


- Представител на Института за пазарна икономика


ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА


Конкурсът се провежда в два етапа.


Всички постъпили предложения за участие ще бъдат разгледани от 5-членно жури.


Кандидатите, чиито предложения се отнасят до реални проблеми с обществен ефект и предвиждат реалистични идеи за тяхното решаване, ще получат менторска подкрепа от експерти от екипа на НСОРБ и членове на Постоянните комисии на Сдружението в съответната област за разработване на план за действие в изпълнение на проектната идея.


Проектните идеи и плана за тяхното изпълнение ще бъдат представени публично пред членовете на УС на НСОРБ.


КЛАСИРАНЕ


В Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“ ще бъдат присъдени следните награди:


• Първа награда – 2000 лв.


• Втора награда – 1500 лв.


• Трета награда – 1000 лв.


• Поощрителна награда – 500 лв.


Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 12 октомври 2023 г. – Денят на българската община и местното самоуправление.


Всички 4 наградени проекта ще бъдат представени по време на встъпителния форум на местната власт за мандат 2023 – 2027, организиран от НСОРБ на 11.12.2023 г.


Те ще получат възможност да бъдат реализирани на практика на територията на съответната община.


Победителят в конкурса ще бъде поканен за един от говорителите на встъпителния форум на новоизбраните кметове и председатели на общински съвети на 11.12.2023 г.