МИГ Ботевград кани жителите е гостите на община Ботевград да присъствате на изложба със снимков материал и информация, представящи културно-историческите обекти и природните забележителности в района на Липница. Събитието ще се състои днес - 30 октомври 2023 г., от 17:30 часа в Исторически музей – Ботевград. Като част от изложбата ще бъде представена и презентация на картотекираните оброчни места, скални светилища, образувания и пещерите. 


Събитието е  по проект „Местна Инициативна Група Ботевград за активно местно развитие“ BG06RDNP001-19.476-0022-C01, Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР -водено от общностите местно развитие).