На страницата в интернет ВиК ЕООД София информира своите потребители, че на основание Решение №Ц-29 от 22 декември 2023 год. и във връзка с Решение №БП-Ц-5 на Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 януари, ще се прилагат нови цени на водоснабдителните и канализационните услуги, както се следва:


Доставяне на вода на потребителите – 2,133 лв./куб.м. ; отвеждане на отпадъчни води – 0,234 лв./куб.м; пречистване на отпадъчни води – 0,969 лв./куб.м. Тези цени са без включен данък добавена стойност.


Цената за доставяне на вода с непитейни качества е 0,747 лв./куб.м., без ДДС.


Промишлени и стопански потребители, спрямо трите степени на замърсяване, ще плащат 1,194 лв./куб.м, 1,567 лв./куб.м и 2,272 лв./куб.м.


Нови цени на водата на територията, обслужвана от ВиК ЕООД София, влизат в сила от 1 януари тази година. За кубик вече ще плащаме 4 лева /с ДДС/. Увеличението е от 8,4%. Собствениците на имоти в Зелин ще плащат за доставка на вода с непитейни качества до изграждане на съоръжение за пречистване в местността. В цената на водата за потребителите в село Врачеш не се включва услугата “отвеждане на отпадъчни води“.