По повод заявеното провеждане на граждански протест на 16 декември в Самоков пред сградата на „ВиК“ с искане за ревизия на повишението на цената на водата, както и отговор от екплоатационното дружество относно формирането на цената й, и поканата на организаторите да присъства представител на областна администрация, съм длъжен да споделя като областен управител и председател на Асоциацията по ВиК следното:


Оспорил съм с Жалба от 14.11.2019 г. пред Административен съд София Решение №БП-Ц-8/30.10.2019 г на Комисията за енергийно и водно регулиране, с което е одобрен бизнес план за развитието на дейността на ВиК като оператор за регулаторен период 2017 -2020 г. Считам, че решението е незаконосъобразно, поставено пред съществени нарушения на материалния закон и административнопроцесуалните правила. 


Бизнес планът на „ВиК“ ЕООД, гр. София не е приет на заседание на Асоциация ВиК, което е задължително условие, за да постъпи за обсъждане в КЕВР. Поради това за обсъждането му бeше насрочено заседание на Асоциация ВиК на 2.09.2019 г., което беше провалено поради липса на кворум и неприсъствие на представители на общините.